Uchwała  nr   XXXII/547/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie   rozwiązania prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /z 1996 roku, Nr 13 poz. 74 i Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622 i z 1997 r. Nr9poz.43,Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz. 306 i Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz.718, Nr 88 poz. 985 i Nr 91 poz. 1009 / Rada Miejska uchwala co następuje :

 

§1. Uznaje się za zasadne, rozwiązać z Ogólnokrajową Spółdzielnią Turystyczną „Gromada" prawo użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 697 m , stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kilińskiego i Czystej, oznaczonego jako działki Nr 22/2, 23/5, 30/5, 31/5, (obr.35 ark.III), dla których prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 31896, oraz działka Nr 29/9 (obr.35 ark.III) dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr 27930.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.