Uchwała  nr   XXXII/549/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie użyczenia gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka rekreacyjne- wypoczynkowego „GUTWIN"

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996r Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622 oraz z 1997r Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz 686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775 i z 1998r Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.l 126 oraz z 2000r Nr 26 poz.306, Nr 48 poz.552, Nr 62 poz.718, Nr 88 poz.985, Nr 91 poz.1009 / w związku z Uchwałą Nr XXII/254/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 1999r w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu lub użyczania gminnych nieruchomości gruntowych przez Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. Uznaje się za zasadne oddać w użyczenie z dniem l stycznia 2001 r na rzecz Państwa Barbary i Mirosława mał.Mazur zamieszkałych w Ostrowcu Św. os. Ogrody 11 A/38: l/ na okres 10 lat tj. do 31.12.2010r, grunt stanowiący własność Gminy Ostrowiec, położony

przy ul. Gościniec,  oznaczony  w  ewidencji  gruntów numerami  działek  2/1   o  pow. 6,7614ha   i 2/4 o pow. 3,3870ha /Obr. 3 ark.II/, w skład   którego wchodzi: 4 stawy, budynek biurowo-magazynowy, 21   na okres do 30 kwietnia 2004r , grunt znajdujący się w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa   Ostrowiec   Św.,   położony   w   oddziale    125   jk   obrębu   Ostrowiec, o powierzchni 2,03ha, stanowiący teren zadrzewiony i parking, na którym znajdują się urządzenia stanowiące własność Gminy Ostrowiec- tj. muszla koncertowa, huśtawki, plac zabaw, kort tenisowy. - z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego   „GUTWIN"

 

§ 2. Szczegółowe warunki użyczenia określi umowa zawarta pomiędzy Użyczającym /Gminą Ostrowiec Św./ a Biorącym do Używania- na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do mniejszej uchwały.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LVII/574/97 Rady Miejskiej Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 1997r w sprawie przekazania umową dzierżawy Ośrodka Rekreacyjnego położonego w Ostrowcu Św. przy ul.Gutwin-Gościniec, stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Św.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik 1