Uchwała  nr   XXXII/550/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie : zasad korzystania przez przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt.2 i 4 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496 i Nr 132 , poz. 622 z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, i Nr 95, poz. 1041 ), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 )   w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego  drogowego przewozu osób  ( Dz. U. Nr 141 poz. 942  i  Nr 158, poz. 1045, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 963, i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1. Ilekroć w uchwale mowa jest o :

1) przystanku autobusowym - rozumie się przez to część jezdni, na której znajdują się pojazdy transportu autobusowego wyłącznie na czas wsiadania i wysiadania pasażerów, oznaczoną właściwym znakiem drogowym oraz część terenu bezpośrednio przyległego , służącego oczekującym na pojazd przewoźnika na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,

2)właścicielu przystanku - rozumie się przez to Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,

3)stacji końcowej - rozumie się przystanek krańcowy linii komunikacyjnej , na którym pojazdy wykonują postoje przewidziane rozkładami jazdy. Stacje krańcowe traktuje się jak przystanki autobusowe.

 

§2. l) Korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników jest odpłatne.

2)Wysokość opłat za korzystanie z przystanków ustala Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

3)Wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych stanowią dochód budżetu gminy.

 

§3. Ustalenie   opłat, o których mowa w §2 ust.2 oraz sposób pobierania opłat kształtowany będzie   według następujących zasad:

1) wysokość opłat ustala się  za każdy podjazd samochodu w odniesieniu do jednego przystanku,

2) dopuszcza się możliwość różnicowania opłat w zależności od intensywności wykorzystywania przystanków,

3)  maksymalna opłata, o której mowa w ust. l  nie może przekroczyć średniej wartości l litra oleju napędowego w miesiącu poprzedzającym podjęcie uchwały Zarządu Miasta,

4) opłaty wniesione zgodnie z zawartymi umowami nie podlegaj ą zwrotowi,

5)zmiany intensywności wykorzystania przystanków przez przewoźników powinny być zgłaszane co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem miesiąca obrachunkowego w celu uwzględnienia zmian kosztów korzystania z przystanków,

6)wpłaty za korzystanie z przystanków przez przewoźników wnoszone są z góry za dany miesiąc obrachunkowy,

 

§4. Tryb i formę zawierania umów z przewoźnikami na korzystanie z przystanków autobusowych określi Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy czym umowy z przewoźnikami na korzystanie z przystanków autobusowych   mogą być zawierane na okresy nie krótsze niż miesiąc.

 

§5. W sprawie przystanków autobusowych zlokalizowanych przy drogach innych niż gminne Zarząd Miasta zawrze stosowne porozumienia z zarządcami tych dróg.

 

§6. Do kontroli przestrzegania zawartych w umowach warunków korzystania z przystanków autobusowych uprawniona jest Straż Miejska .

 

§7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§8. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz podana do   publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

 

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .