Uchwała  nr   XXXII/551/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr Or 369/99 z dnia 29.12.99 roku pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "HUTNIK" spółka z.o.o z siedzibą w Ostrowcu Św. ul.Gulińskiego 23 w sprawie konserwacji oświetlenia ulicznego

 

Na podstawie art. 7 ust,1 pkt 2 oraz art. 18 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996 r Nr 13 poz. 74 Nr 58 poz. 261 , Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz 622 oraz z 1997 r poz 1014, Nr 162 poz 1126 oraz z 2000 r Nr 26 poz 306 , Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, , Nr 88, poz.985,Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041.) w związku z § 2 ust. 4 uchwały Nr IX/38/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 września 1990 r w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań zmienionej uchwała Nr LIII/350/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 maja 1993 roku i uchwała Nr XV/161/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 lipca 1999 roku Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. Rada Miejska akceptuje aneks nr 2 do umowy nr Or 369/99 z dnia 29.12.99 r zawartej pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "HUTNIK" spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. Gulińskiego 23 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za konserwację oświetlenia ulicznego w 2001 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały .

 

§ 2. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy w 2001 roku wynosić będzie: 430.443,54 zł

 

§ 3.Zadanie  finansowane  będzie z  dochodów  budżetu  Gminy  na  2001   r -  §  031   Dz.   756 Rozdział 75615

 

§ 4.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik 1