Uchwała  nr   XXXII/552/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

 

 

w  sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu  Świętokrzyskim

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622, z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 i z 2000r. Nr 26, poz.306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz.1009, Nr 95, poz.1041) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

Wnosi   się   w   formie   aportu   do   Miejskich   Wodociągów   i   Kanalizacji Spółka   z   o.o.   w   Ostrowcu   Św.   stanowiące   własność   Gminy   Ostrowiec Świętokrzyski:

1) prawo użytkowania wieczystego działek gruntu:

a) działka nr 11/2, obręb 10, arkusz 2, pow. 7544 m2, położona w Ostrowcu Św. przy ul. Długiej 14, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw Nr 29949, o wartości 34.419,50 zł

b) działka nr 11/3, obręb 12, arkusz 2, pow. 5485 m2, położona w Ostrowcu Św. przy ul. Sienkiewicza, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw Nr 8687, o wartości 23.695,00 zł,

c) działka nr 85, obręb 27, arkusz 1, pow. l ha 4507 m2, położona w Ostrowcu Św. przy ul. Kąty Denkowskie, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw Nr 11458, o wartości 19.765,75 zł,

d) działka nr 362, obręb 50, arkusz 3, pow. 7 ha 3198 m2, położona w Ostrowcu Św. przy ul. Mostowej, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw Nr 6026, o wartości 100.709,80 zł,

2) składniki majątkowe w postaci środków trwałych oraz materiałów określone w załączniku do niniejszej uchwały, o wartości ewidencyjnej netto 19.754.909,95 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych 95/100 ).

§2

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. będzie prowadziła inwestycje

modernizacyjne na składnikach majątkowych wniesionych aportem na podstawie niniejszej uchwały.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, który jako Zgromadzenie Wspólników MWiK Spółka z o.o. dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik 1