Uchwała  nr   XXXII/553000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

 

W sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Św.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz.622, z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734 i nr 123,poz.775, z 1998r. Nr 155,poz.l014 i Nr 162, poz.1126, z 2000r. Nr 26, poz.306, Nr 48, poz.552, Nr 62,poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz.1009 i nr 95, poz.1041) art. 12 ust.l ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998r. Nr 106, poz.668) oraz § 3 uchwały nr XXXI/501/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie zmian związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Ostrowcu Św. - Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. Wnosi się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Św. wkład niepieniężny (aport) w wysokości 10.242 zł.

słownie: dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa zł, obejmujący składniki majątkowe określone w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, który jako Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik 1