Uchwała  nr   XXXII/554/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie sprzedaży Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Św. składników majątkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Św.

 

Na podstawie art. 18 ust. l i ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13. poz.74. Nr 58. poz.261. Nr 106. po/.496. Nr 132, poz.622, z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106. poz.679, Nr 107. poz.686, Nr 113, poz.734. Nr 123, poz.775, z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz.1126 i z 2000r. Nr 26, poz.306. Nr 48 poz.552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz.1009, Nr 95, poz. 1041). w związku z § 2 ust. 4 uchwały Nr IX/38/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 września 1990 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań, zmienionej uchwalą Nr LIII/350/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 maja 1993 roku i uchwalą Nr XV/161/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 lipca 1999 roku Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

1.      Upoważnia      się      Zarząd      Miasta      do      sprzedaży      Miejskim      Wodociągom i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Św. składników majątkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w postaci środków trwałych określonych w załączniku nr l i nr 2 do niniejszej uchwały o łącznej wartości ewidencyjnej netto 2.400.778,60 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 60/100) za cenę 2.400.778,60 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 60/100). Spółka z o.o. MWiK zapłaci podatek VAT według stawki obowiązującej dla środków trwałych określonych w załączniku nr 2.

2. Zapłata za sprzedane składniki majątkowe nastąpi w 36 ratach miesięcznych na konto Urzędu Miasta Ostrowiec Św. w banku PKO BP O/Ostrowiec Św. nr konta 10202674-91268-360-1 z terminem płatności na ostatni dzień każdego miesiąca. Pierwsza rata zostanie zapłacona do 31 stycznia 2001 roku wraz z podatkiem VAT.

 

§2

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. będzie prowadziła inwestycje modernizacyjne na składnikach majątkowych będących przedmiotem umowy kupna - sprzedaży.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik 1

Załącznik 2