Uchwała  nr   XXXII/555/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Święto­krzyskiego na 2000 rok

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz.496 oraz Nr 132, poz.622 iż 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 1 13 poz.734, Nr 123, poz.775 z 1998 Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz.552, Nr 62 poz.718, Nr 88 poz.985, Nr 91 poz. 1009/, art. 109 i art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 155 poz 1014 z 1999 r. Nr 38 poz. 360 Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 2000 roku Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz.550 /, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

W uchwale nr XXII/298/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2000 rok, zmienionej uchwałą nr XXIII/313/2000 Rady Miejskiej z dnia 01 lutego 2000 roku, zmienionej uchwałą nr XXIV/349/2000 Rady Miejskiej z dnia 29 lutego 2000 roku, zmienionej uchwałą nr XXV/375/2000 Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2000 roku, zmienionej uchwałą nr XXVI/396/2000 Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2000 roku, zmienionej uchwałą nr XXVIII/433/2000 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2000 roku, zmienionej uchwałą nr XXIX/456/2000 Rady Miejskiej z dnia 24 sierpnia 2000 r, zmienionej uchwałą nr XXX/471/2000 Rady Miejskiej z dnia 05 października 2000 r, zmienionej uchwałą nr XXXI/506/2000 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2000 r wprowadza się następujące zmiany:

1)   § l otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały:

l/ dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2000 rok

w wysokości 82.500.391 zł, 21 wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2000 rok

w wysokości 87.433.571 zł, 3/ przychody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2000 rok

w wysokości 8.206.130 zł, 4/ rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2000 rok

w wysokości 3. 272.950 zł,

2. Deficyt budżetu wynosi 8.206.130 zł i jest finansowany:

-nadwyżką -   2.849.056 zł,

-pożyczkami -   2.154.666 zł,

-kredytami -   2.913.000 zł,

- dochodami z prywatyzacji -   289.408 zł

2)  w § 2 wyrazy „7.196.927 zł" zastępuje się wyrazami „ 7.355.838 zł"

3)   § 3 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki ustalone w § 1 ust 1 pkt 2 obejmują:

1/ wydatki bieżące w kwocie 63.985.060 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 37.820.081 zł 21 wydatki majątkowe w kwocie 16.561.521 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 3/ wydatki na obsługę długu w kwocie 718.312 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 4/ dotacje / bez dotacji inwestycyjnej / 6.168.678 zł,"

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan zadań rzeczowych inwestycji na 2000 rok i wydatki związane z programem inwestycyjnym na lata 2001 - 2003

-   zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały"

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zakres i kwoty dotacji w kwocie 6.206.678 zł

-    zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały"

6) § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

1/ przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych w następujących kwotach:

- przychody ogółem   - 1.577.356 zł,

- wydatki ogółem       - 1.582.661 zł,

zgodnie z załącznikiem nr l O

 

§2

W załączniku nr 1 do uchwały nr XXII/298/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 grudnia 1999 roku "Plan dochodów i wydatków oraz przycho­dów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2000 r." dokonuje się następujących zmian:

1) w planie dochodów i wydatków:

 

a) zmniejsza się dochody:

 

1.   Dział        79          Oświata i wychowanie

 

Rozdział 8295 Pozostała działalność pkt d/ na wdrożenie skutków znoweliz. KN o kwotę 445.464 zł do kwoty 0 zł,

 

2.   Dział       90            Dochody od osób prawnych i fizycznych

 

Rozdział 9013              Wpływy z podatków od osób prawnych pkt a/ podatek od nieruchomości o kwotę 1.826.987 zł do kwoty 15.035.274 zł,

 

b) zwiększa się dochody:

1.   Dział 50                 Transport

 

Rozdział 5613              Publiczne drogi gminne o kwotę 110.590 zł do kwoty 172.585 zł,

 

2.   Dział 70                 Gospodarka komunalna

 

Rozdział 7262              Oświetlenie ulic o kwotę 58.009 zł do kwoty 866.372 zł,

 

Rozdział 7395              Pozostała działalność o kwotę 98.624 zł do kwoty 603.539 zł, w tym:

pkt a/ pozostałe inwestycje komunalne o kwotę 92.604 zł do kwoty 597.539 zł,

pkt d/ pozostała działalność o kwotę 6.020 zł do kwoty 6.020 zł,

 

3.   Dział  74                 Gospodarka mieszkaniowa

 

Rozdział 7695              Pozostała działalnośćo kwotę 933.583 zł do kwoty 5.731.058 zł, w tym:

a/ dochody z dzierżawy o kwotę 897.050 zł do kwoty 1.937.030 zł,

d/ poz.dochody z majątku gminy real.przez szkoły i gimnazja o kwotę 10.975 zł do kwoty 26.600 zł,

i/ dochody z tytułu waloryzacji o kwotę 11.408 zł do kwoty 32.000 zł

k/ odsetki o kwotę 14.150 zł do kwoty 14.150 zł,

 

4.   Dział 79                 Oświata i wychowanie

 

Rozdział 7911              Szkoły Podstawowe o kwotę 336.837 zł do kwoty 350.837 zł,

 

Rozdział 7912              Gimnazja o kwotę 108.627 zł do kwoty 115.327 zł,

 

Rozdział 8211              Przedszkola o kwotę 2.776 zł do kwoty 478.702 zł,

 

Rozdział 8221              Zakład Opiekuńczo — Wychowawczy o kwotę 52.225 zł do kwoty 52.225 zł,

 

5.   Dział 85                 Ochrona Zdrowia

 

Rozdział 8521              Żłobki o kwotę 1.222 zł do kwoty 63.322 zł,

 

6.   Dział        86          Opieka Społeczna

 

Rozdział 8613              Zasiłki w naturze o kwotę 9.329 zł do kwoty 3.593.329 zł,

 

7.   Dział        87          Kultura Fizyczna i Sport

 

Rozdział 8711              Instytucje kultury fizycznej o kwotę 9.732 zł do kwoty 1.237.952 zł,

 

8.   Dział 89                 Różna działalność

 

Rozdział 8995              Pozostała działalność o kwotę 3.279 zł do kwoty 3.279 zł,

 

9.   Dział 91                 Administracja państwowa i samorządowa

 

Rozdział 9146              Urząd Miasta o kwotę 151.899 zł do kwoty 703.899 zł, w tym:

- różne opłaty o kwotę   14.100 zł,

- wpływy z usług o kwotę 106.130 zł,

- wpływy ze sprzedaży o kwotę     2.160 zł,

- refundacja stanowiska pracy o kwotę   11.989 zł,

- różne dochody o kwotę   17.520 zł

 

10.   Dział       94         Finanse

 

Rozdział 9491              Odsetki od bonów skarbowych o kwotę 43.185 zł do kwoty 43.185 zł,

 

Rozdział 9492              Odsetki od środków na rach.bankowych o kwotę 120.000 zł do kwoty 290.000 zł,

 

11. Dział 97                  Rozliczenia różne

 

Rozdział 9701              Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 118.613 do kwoty 18.574.015 zł,

 

c) zmniejsza się wydatki:

 

1.   Dział 50                 Transport

 

Rozdział 5613              Publiczne drogi gminne o kwotę 20.090 zł do kwoty 4.432.982 zł,

 

2. Dział 70                   Gospodarka komunalna

 

Rozdział 7011              Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 178.230 zł do kwoty 750.000 zł

 

Rozdział 7231              Zieleń w mieście o kwotę 18.000 zł do kwoty 389.734 zł

 

Rozdział 7395              Pozostała działalność pkt d/ pozostała działalność o kwotę 32.119 zł do kwoty 614.255 zł,

 

3. Dział 79                    Oświata i wychowanie

 

Rozdział 8211              Przedszkola o kwotę 30.110 zł do kwoty 4.819.908 zł,

 

Rozdział 8295              Pozostała działalność pkt d/ na wdrożenie skutków znoweliz. KN o kwotę 445.464 zł do kwoty 0 zł,

 

d) zwiększa się wydatki:

 

1.   Dział  70                Gospodarka komunalna

 

Rozdział 7262              Oświetlenie ulic o kwotę 128.218 zł do kwoty 1.774.799 zł,

 

2. Dział 79                   Oświata i wychowanie

 

Rozdział 7911              Szkoły Podstawowe o kwotę 268.302 zł do kwoty 21.909.805 zł,

 

Rozdział 7912              Gimnazja o kwotę 140.272 zł do kwoty 4.556.505 zł,

 

3. Dział 91                   Administracja państwowa i samorządowa

 

Rozdział 9195              Pozostała działalność o kwotę 6.300 zł do kwoty 171.400 zł,

 

2) w planie przychodów i rozchodów: a/ zmniejsza się przychody:

1.  Dział 00                  Przychody

 

Rozdział 0051              Kredyt krajowy na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za I-IX 2000 wraz z odsetkami od 7.10-20.12 2000 r. o kwotę 67.000 zł do kwoty 2.613.000 zł,

 

2. Załącznik nr l do uchwały nr XXII/298/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 grudnia 1999 roku "Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2000 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały

 

§3

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/298/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Ś w. z dnia 29 grudnia 1999 roku - "Dotacje i wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej w 2000 r" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§4

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/298/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 grudnia 1999 roku - "Planowane wydatki majątkowe Gminy Ostrowiec Św. w 2000 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§5

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXII/298/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2000 roku - "Plan zadań rzeczowych inwestycji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2000 rok", otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§6

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXII/298/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2000 roku - "Dotacje z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2000 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§7

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXII/298/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2000 roku - "Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy na 2000 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§8

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXII/298/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2000 roku - "Plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budże­towych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2000 rok " otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§9

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXII/298/99 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2000 roku - "Planowane wydatki szkół podstawowych i gimnazjów w 2000 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§11

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 10

Załącznik 11