Uchwała  nr   XXXII/556/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

Na podstawie art. 6, art. 7 ust. l pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 i z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz.1041) oraz art. 4 ust. l pkt.2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), na wniosek Miejskich Wodociągów i Kanalizacji — Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ l. Ustala się opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Ostrowca Świę­tokrzyskiego w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. 1. Upoważnia się Zarząd Miasta do ustalania niższych stawek opłat za wodę niż określone w „Tabeli opłat za wodę i ścieki" - Załącznik do niniejszej uchwały, w stosunku do odbiorców pobierających wodę bezpośrednio z ujęć, na wniosek Zarządu Spółki MWiK.

2. Upoważnia się Zarząd Miasta do ustalania wyższych opłat za ścieki niż przewi­dziane w „Tabeli opłat za wodę i ścieki" — Załącznik do niniejszej uchwały, w stosunku do dostawców, którzy dostarczają ścieki przekraczające dopuszczalne normy określone w umowie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w przypadku wniosku Zarządu Spółki MWiK.

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Miejskim Wodociągom i Kanalizacji - Spół­ce z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaś nadzór nad jej wykonaniem Zarządowi Miasta.

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzę­dzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/ 312 / 2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Święto­krzyskim z dnia 01 lutego 2000 r. w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrze­nia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Ostrow­ca Świętokrzyskiego.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem l lutego 2001 r.

 

Załącznik 1