Uchwała  nr   XXXII/557/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

zmieniająca uchwałe w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Ostrowcu

Świętokrzyskim

 

Na podstawie art.7 ust. l pkt. 4 i art. 18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust .1, art.41 ust. l i art.42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz 74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz.622 , z 1997r. Nr 9, poz.43,Nr 106,poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734 i Nr 123, poz.775, z 1998r.Nrl55, poz. 1014 i Nr 162 poz.1126 oraz z 2000r. Nr 26, poz.306 i Nr 48, poz. 552) oraz zgodnie z art.18 ust.3 ustawy z dnia 26 lutego 1982r.o cenach (Dz. U. z 1988r. Nr 27, poz.!95,z 1990r. Nr 34, poz.198, z 1991r. Nr 100, poz.442 , z 1993r.Nr 11, poz.50 ,z 1994r.Nr 111, poz.536, z 1996r. Nr 106, poz.496 , z 1997r.Nr 54, poz.348 , Nr 160 poz. 1085 z 1998r.Nr 106, poz.668 i z 2000r. Nr 12, poz. 136)  oraz art.34 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50 poz. 601) na wniosek Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. Gminy Ostrowiec - Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1

W uchwale nr XLIII/435/96 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 grudnia 1996r. w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji i miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zmienionej uchwałą nr LXI 660/98 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 stycznia 1998r. ,uchwałą nr VII/56/99 z dnia 28 stycznia 1999r. oraz uchwałą nr XXII/249/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 grudnia 1999r, - wprowadza się następujące zmiany: A 1. W załączniku nr l do uchwały zawierającym "Zasady systemu taryfowego i opłat za

przejazdy oraz uprawnień do ulg i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej

w Ostrowcu Św., wprowadza się następujące zmiany :

a) w rozdziale I, w § 2 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

" dodatkowa - ustalana w drodze uchwały przez Radę Miejską za przejazd osoby bez ważnego biletu lub przewóz bez biletu bagażu albo zwierząt"

b) w rozdziale l, w §3, pkt.2 b otrzymuje brzmienie:

„ szkolne - o niekontrolowanej ilości przejazdów w relacji „szkoła - dom" na liniach miejskich i podmiejskich ważne we wszystkich dniach miesiąca do godziny 2100".

c) w rozdziale II § 7 otrzymuje brzmienie:

„Do korzystania z ulgowych przejazdów 50% środkami komunikacji miejskiej w całej sieci komunikacyjnej na bilety jednorazowe uprawnieni są:

 

1) studenci szkół wyższych i uczelni zawodowych na podstawie legitymacji studenckich do 26 roku życia.

2) kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego na podstawie legitymacji lub zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub dokumentu w formie zaświadczenia dla pozostałych uprawnionych.

3) dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat nie objęte obowiązkiem szkolnym wskutek choroby, inwalidztwa lub niepełnosprawności na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ lub lekarza orzecznika ZUS.

4) inwalidzi słuchu - na podstawie aktualnej legitymacji Polskiego Związku Głuchych z wpisem lub pieczątką o treści "inwalida słuchu".

5) żołnierze czynnej służby wojskowej na podstawie książeczki wojskowej

6) osoby, które ukończyły 75 lat życia nie będące mieszkańcami miasta Ostrowca Św.- na podstawie dowodu osobistego.

7)uczniowie  szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, (zawodowych, średnich) oraz policealnych, społecznych i prywatnych działających w oparciu o zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej, do 24 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wg wzoru ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej.

8)  emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy, powodującym zawieszenie świadczeń emerytalnych lub rentowych oraz ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują zasiłek rodzinny przed ukończeniem 75 roku życia na podstawie odcinka emerytury lub renty wraz z dowodem osobistym,

a współmałżonkowie na podstawie wpisu w legitymacji ZUS emeryta lub rencisty oraz własnego dowodu osobistego."

d) w rozdziale III § 8 otrzymuje brzmienie:

„Do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na całej sieci komunikacyjnej uprawnieni są:

1) posłowie na sejm RP i senatorowie RP - na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej.

2) dzieci w wieku do 4 lat - na podstawie wpisu w dowodzie osobistym matki lub ojca albo oświadczenia o wieku dziecka, osoby będącej opiekunem w czasie przejazdu.

3) inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego.

4) przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych I grupy - na podstawie wpisu w książeczce lub legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego), stwierdzającego inwalidztwo I grupy i uprawnienie do bezpłatnego przejazdu opiekuna albo na podstawie wpisu w dowodzie osobistym.

5) uczniowie niepełnosprawni i uczniowie szkół specjalnych oraz ich opiekunowie w czasie przejazdu z uczniem od miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem -na podstawie legitymacji   szkolnej   ucznia wydanej  przez  szkołę  specjalną  lub  zaświadczenia  o niepełnosprawności wydanego przez lekarza orzecznika w przypadku uczniów pozostałych szkół.

6) inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidztwa ( niezdolni do samodzielnej egzystencji lub o

znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz ich opiekunowie towarzyszący im w czasie

przejazdu - na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia.,

wpisu  w  dowodzie  osobistym   lub   legitymacji   potwierdzającej   z  wpisem   lekarza

 orzecznika ZUS.

7) niewidomi i ociemniali oraz towarzyszący im w czasie przejazdu przewodnicy na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych.

8) umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia sierżanta sztabowego włącznie.

9) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej, wykonujący czynności służbowe - na podstawie wykazu sporządzonego przez Komendanta Straży Miejskiej.

10)osoby, które ukończyły 75 lat życia, będące mieszkańcami miasta Ostrowca Św.- na

podstawie dowodu osobistego."

2. Załącznik nr 2 do uchwały zawierający "cennik opłat za przejazdy osób środkami komunikacji miejskiej" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2

 Kategorie osób posiadające dotychczas uprawnienia do bezpłatnych przejazdów a nie ujęte w § 8 rozdziału III załącznika nr l, tj.:

1) pracownicy MOPS, wykonujący pracę w terenie

2) zasłużeni honorowi dawcy krwi

3) członkowie zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych.

4) pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o o.      w Ostrowcu oraz emeryci i renciści zakładów komunikacji miejskiej oraz członkowie ich rodzin.

5) pracownicy firmy .Malpol w Ostrowcu, zatrudnieni    bezpośrednio , przy realizacji przewozów pasażerskich komunikacji miejskiej

6) przewodniczący rad osiedlowych będą mogli korzystać z przejazdów na zasadzie wykupu biletu "wolnej jazdy" przez zainteresowany zakład lub Gminę na określonych zasadach i ustalonej odpłatności.

 

§3

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. Gminy Ostrowiec poda do publicznej wiadomości w lokalnej prasie oraz poprzez rozplakatowanie w autobusach komunikacji miejskiej i we własnych punktach sprzedaży biletów, ustalone ceny biletów oraz zasady systemu taryfowego i uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Św. oraz    Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Św.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2001 roku.

 

Załącznik 1