Uchwała  nr   XXXII/558/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru, terminów płatności oraz zakresu zwolnień na rok 2001

 

Na podstawie art.10 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr9, poz.31 i Nr 101, poz.444, z 1992 r. Nr 21, poz.86, z 1994 r. Nr 123, poz.600, z 1996 r. Nr 91, poz.409 i Nr 149, poz.704, z 1997 r. Nr 5, poz.24. Nr 107, poz.689, Nr 121. poz.770 i Nr 123, poz.780, z 1998 r. Nr 106, poz.668, Nr 146 poz.954, Nr 150. poz.983. Nr 160, poz.1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz.983 i Nr 95, poz.1041), art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.l, art.41 ust.l, art.42 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz.622, z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz.306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz.1041) w związku z §1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 105, poz.1115). Rada Miasta uchwala, co następuje:

 

§1

Ustala się stawki podatku od posiadania psów zwanego dalej „podatkiem" w wysokości:

1) od posiadania pierwszego psa 19,00 zł,

2) od posiadania drugiego psa 20,00 zł,

3) od posiadania trzeciego i każdego następnego psa 23,00 zł.

 

§2

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

 

§3

1.   Podatek płatny jest jednorazowo, w siedzibie Rady Osiedlowej  właściwej  ze względu na miejsce    zamieszkania    podatnika   bez    wezwania,    w   terminie    do    30    kwietnia   roku

kalendarzowego, natomiast w przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 kwietnia roku kalendarzowego - w ciągu 14 dni od dnia jego powstania.

2.   Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatku określone w § l ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

 

§4

1.   Inkasentami podatku są Rady Osiedlowe, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2.   Rady Osiedlowe wyznaczają osoby fizyczne, do których należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot.

3.   Za inkaso podatku przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30% wpływów z tytułu zainkasowanego podatku, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

4.   Inkasenci rozliczają wpływy z tytułu podatku z Wydziałem Finansowym Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano inkasa.

 

§5

1.   Zwalnia się całkowicie z podatku osoby posiadające szczenięta do 8 tygodnia życia.

2.   Zwalnia się w 50% z podatku:

1)   właścicieli   nieruchomości   z   tytułu   posiadania  jednego   psa   utrzymywanego   w   celu pilnowania budynku mieszkalnego,

2)   emerytów i rencistów prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa,

3)   właścicieli  psów pochodzących ze  schroniska - od jednego  psa - po  przedłożeniu dokumentów stwierdzających ich pochodzenie.

3.   Zwolnienie, o którym mowa w ust.2 pkt.3 stosuje się wyłącznie w roku podatkowym, w którym nastąpiło nabycie psa.

4.   W przypadku zbiegu uprawnień do zwolnień, o których mowa w ust.2 pkt.l, 2, i 3 stosuje się tylko jedno z tych zwolnień.

 

§6

W przypadku, gdy podatku z tytułu posiadania jednego psa nie pobiera się na podstawie art. 13 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, przy opodatkowaniu następnych psów mają zastosowanie stawki określone w niniejszej uchwale przewidziane dla drugiego i następnych psów.

 

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Św.

 

§8

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej i siedzibach Rad Osiedlowych.

 

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2001 roku.

 

Załącznik 1