Uchwała  nr   XXXII/559/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na

rok 2001

 

Na podstawie art.10 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz.31 i Nr 101, poz.444, z 1992 r. Nr 21, poz.86, z 1994 r. Nr 123, poz.600, z 1996 r. Nr 91, poz.409 i Nr 149, poz.704, z 1997 r. Nr 5, poz.24, Nr 107, poz.689. Nr 121, poz.770 i Nr 123, poz.780, z 1998 r. Nr 106, poz.668, Nr 146 poz.954, Nr 150, poz.983, Nr 160, poz.1058 oraz z 2000 r. Nr 88, poz.983 i Nr 95, poz. 1 041), art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.l, art.41 ust.l, art.42 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz.622, z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775, z 1998 r. Nr 155, poz.1014 i Nr 162, poz.1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz.306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) w związku z §1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 105,poz.lll5). Rada Miasta uchwala, co następuje:

 

§1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1)   od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy:

a)   do 30 miejsc 549,00 zł,

b)  powyżej 30 miejsc 1200,00 zł,

2)    od samochodów ciężarowych o ładowności od 2 ton do 12 ton:

a)  od 2 ton do 4 ton 438,00 zł,

b)  powyżej 4 ton do 6 ton 597,00 zł,

c)  powyżej 6 ton do 8 ton 702,00 zł,

d)  powyżej 8 ton l O ton 1 047,00 zł,

e)   powyżej l O ton do 12 ton 1356,00 zł,

3)    od samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 12 ton 1527, 00 zł,

4)   od ciągników balastowych i ciągników siodłowych 1356.00 zł,

5)   od  przyczep   i   naczep,   z  wyjątkiem  wykorzystywanych  na  cele   rolnicze podatnika podatku rolnego o ładowności:

a)  powyżej 5 ton do l O ton 198,00 zł,

b)  powyżej l O ton do 20 ton 267,00 zł,

c)   powyżej 20 ton 345,00 zł,

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Św.

 

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2000r.