Uchwała  nr   XXXII/560/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2001

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( l)z. U..z 1993 r. Nr 94 poz. 431 , z 1994r. Nr L poz. 3 z 1996 r. Nr 91, poz 409 , z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137 , poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108 , poz 681 ) oraz art. 18 ust 2 pkt .15 ustawy z dnia 8 marca ł990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1996r. Nr 13, poz 74 i Nr 58, poz.261, Nr 106 poz.496 oraz Nr. 132, poz.622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr. 106 poz.679, Nrl07 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123, poz 775 z 1998r. Nr 155 poz.~1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr. 26, poz. 306, Nr 48, poz 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041)

Rada Miejska uchwala co następuje :

 

§1

Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacje Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2000r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2000r.( M.P. Nr 34 , poz 708) z kwoty 35.82zł za l kwintal do kwoty 34.00 zł za l kwintal i cena ta przyjmowana będzie jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2001 roku na obszarze   gminy Ostrowiec świętokrzyski.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Św.

 

§3

Uchwała podlegała ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem l .01.2001 roku