Uchwała  nr   XXXII/561/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2001

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

( Dz.U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz.444, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r. Nr 121, poz. 540, z 1994 r. Nr 123, poz. 600,

z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770,

Nr 123, poz. 780,z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058 i z 2000 r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041)

art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,

poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz 985 i Nr 91, poz 1009 ) oraz § 1  pkt 1  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. Nr 105, poz. 1115)

Rada Miejska   uchwala, co następuje :

 

§1.

Uchwala się następujące, roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2001 na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego :

1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0.35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej:

a) zajętych na potrzeby działalności handlowej i usługowej ( z wyjątkiem sprzedaży alkoholu, w tym piwa ), w zależności od stref podatkowych określonych w załączniku do niniejszej uchwały

I    strefa   - 13.20 zł

II   strefa   - 11.00 zł

b) zajętych na pozostałą działalność gospodarczą, bez względu na strefę podatkową, z wyłączeniem działalności gospodarczej określonej w pkt 3 -   13.20 zł,

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6.10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na garaże - 4.40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

z wyjątkiem zajętych na komórki i inne pomieszczenia gospodarcze związane z mieszkaniami gdzie stawka podatku wynosi - 2.70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 - 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków gdzie stawka podatku wynosi -1% ich wartości określonej na podstawie art. 7a ust. 1 oraz ust. 2 - 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

6) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi -   0.45 zł od 1 m2 powierzchni,

7) od gruntów:

a) będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz. 272 i Nr 137 poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 108 poz. 681) wykorzystywanych na cele rolnicze - 0.04 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 2.60 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych - 0.07 zł od 1 m2 powierzchni.

 

§2

Ustala się strefy podatkowe zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§3

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznej działalności kulturalnej, z wyłączeniem części wynajmowanych osobom fizycznym lub prawnym na prowadzenie działalności gospodarczej,

2) nieruchomości stanowiące wyłączną własność lub będące w wyłącznym użytkowaniu wieczystym albo stanowiące przedmiot wyłącznego samoistnego posiadania osób nie posiadających żadnych źródeł dochodów, utrzymujących się wyłącznie ze świadczeń opieki społecznej,

3) grunty nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą położone w strefach ochronnych wokół zakładów przemysłowych w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska stanowiące własność osób fizycznych, w części przekraczającej powierzchnię 1000 m2.

2. Rada Miejska określi w drodze odrębnej uchwały zasady stosowania zwolnień od podatku od nieruchomości należących do przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

 

Załącznik 1