Uchwała  nr   XXXII/562/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości należących do przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444,

z 1992 r. Nr 21 , poz. 86, z 1993 r. Nr 121 , poz. 540, z 1994 r. Nr 123,

poz. 600, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704, z 1997 r. Nr 5,

poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780, z 1998 r.

Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983, Nr 160, poz. 1058 i z 2000 r. Nr 88,

poz. 983, Nr 95, poz. 1041 )

art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art. 42

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496,

Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107,

poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014,

Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62,

poz. 718, Nr 88, poz 985 i Nr 91 , poz 1009 )     . 9QO

oraz w związku z § 3 ust.2 Uchwały Nr XXXII/561/2000 Rady Miejskiej

w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29.12.2000  w sprawie ustalenia

stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2001 .

Mając na względzie podjęcie wszechstronnych działań w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych oraz stworzenia korzystnych warunków dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Rada Miejska u c h w a l a, co następuje :

 

§1.

Wprowadza się na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski częściowe zwolnienie od podatku od nieruchomości na zasadach określonych w § 2 - 7 zwane dalej " zwolnieniem od podatku."

 

§2.

1. Zwolnienie od podatku obejmuje nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej położone w granicach obrębów ewidencyjnych oznaczonych numerami: 28, 44, 48 i 49.

2. Zwolnień od podatku określonych w uchwale nie stosuje się,

z zastrzeżeniem ust. 3, do przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie

uchwały:

1) rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału innych przedsiębiorców,

2) rozpoczynają lub wznawiają działalność gospodarczą na bazie majątku z uprzednio prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 2 mogą nabyć prawo do zwolnienia od podatku po upływie roku od rozpoczęcia lub wznowienia działalności gospodarczej w sposób określony w pkt. 1 i 2, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 3.

 

§3.

1. Warunkiem zwolnienia od podatku jest utworzenie przez przedsiębiorcę co najmniej 30 nowych miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy poprzez zatrudnienie osób zamieszkałych na terenie miasta Ostrowca Św.

2. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

w dniu wejścia w życie uchwały oraz przedsiębiorców, o których mowa

w § 2 ust. 2 i 3, warunek utworzenia nowych miejsc pracy

uważa się za spełniony, jeżeli nastąpił wzrost liczby zatrudnionych

w pełnym wymiarze czasu pracy w stosunku do średniego zatrudnienia

za okres ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego zastosowanie

zwolnienia od podatku.

§4.

1. Zwolnienie od podatku obowiązuje w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

2. Kwota zwolnienia od podatku za dany miesiąc obliczana jest jako 1/12 część iloczynu nowoutworzonych miejsc pracy oraz kwoty 2 100 zł.

3. W przypadku, gdy kwota zwolnienia od podatku na dany miesiąc przewyższa kwotę należnej za ten miesiąc raty podatku stosuje się zwolnienie od podatku tylko do wysokości należnej raty.

 

§5.

1. Zwolnienie od podatku następuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające zwolnienie, określone w § 3.

2. Podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku jeżeli:

1) obniży poziom zatrudnienia poniżej granicy określonej w § 3,

2) dopuści do powstania zaległości podatkowej w podatkach lub opłatach lokalnych,

3) nie dotrzyma określonego w § 6 ust. 2 terminu przedłożenia dokumentów uzasadniających zwolnienie od podatku,

4) przedsiębiorstwo podatnika zostanie postawione w stan likwidacji lub dojdzie do ogłoszenia jego upadłości.

3. Podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku z upływem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystąpiła choćby jedna z okoliczności określonych w ust. 2.

 

§6.

1. Podatnicy obowiązani są udowodnić organowi podatkowemu nabycie prawa do zwolnienia od podatku na podstawie następujących dokumentów:

1) oświadczenia o zmianie poziomu zatrudnienia wraz z imienną listą nowozatrudnionych pracowników ze wskazaniem daty zatrudnienia,

2) kopii deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych,

3) kopii miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 podatnik ma obowiązek przedłożyć organowi podatkowemu odpowiednio w terminach do dnia 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca i 10 października.

3. W przypadku ustania okoliczności, które stanowiły podstawę zwolnienia od podatku lub zaistnienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia podatnik obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym organ podatkowy i dokonać zapłaty raty podatku należnej za okres po ustaniu zwolnienia od podatku.

 

§7.

Podatnik, który nabył prawo do zwolnienia od podatku a następnie je utracił wskutek zaistnienia okoliczności wymienionych w § 5 ust. 2 może nabyć prawo do kolejnego zwolnienia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty pierwszego zwolnienia, po spełnieniu warunków określonych w § 3.

 

§8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§9.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.