Uchwała  nr   XXXII/563/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444; z 1992r. Nr 24, poz. 86; z 1994r. Nr 123, poz. 600; z 1996r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704; z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780; z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 10410), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l i art. 42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; i z 2000r. Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, i Nr 95, poz. 1041) w związku z §1 pkt 4 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 105, poz. 1115), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

Wprowadza się opłatę administracyjną za czynności urzędowe polegające

1) wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 50 zł,

2) zmianie    wpisu    do    ewidencji     działalności     gospodarczej     w    wysokości 25 zł.

 

§2

Obowiązek   uiszczenia   opłaty   administracyjnej   ciąży   na   osobach   fizycznych ubiegających się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej bądź jego zmianę.

 

§3

Obowiązek uiszczenia opłaty administracyjnej powstaje z chwilą złożenia, wniosku o dokonanie czynności urzędowych, o których mowa w §1.

§4

Opłatę administracyjną uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za dowodem wpłaty, którego kserokopię dołącza się do wniosku o dokonanie czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

 

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2001 roku.