Uchwała  nr   XXXII/564/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 2000 r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2001 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), lit. d), lit. e) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz. 496 oraz Nr 132 poz.622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123, poz. 775 z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz. 306, nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009), art. 49 ust. l, art. 109, art. 110, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1999 r. Nr 38, poz. 360 Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 2000 roku Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136 i Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041) Rada Miasta uchwala co następuje:

 

§1

Ustala się dochody budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 79.068.830 zł zgodnie z załącznikiem Nr l (według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej).

 

§2

Ustala   się   wydatki   budżetu   gminy   Ostrowiec   Świętokrzyski w wysokości - 89.025.670 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące - 65.996.431 zł, w tym:

-   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 41.907.208 zł,

-   dotacje - bez dotacji inwestycyjnej -    2.114.159 zł,

-   wydatki na obsługę długu jednostki -       599.043 zł.

b) wydatki majątkowe - 23.029.239 zł zgodnie  z załącznikiem  Nr   l   (wydatki w podziale  na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej).

 

§3

Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie  13.682.350 zł są przychody pochodzące z:

-   kredytów   zaciąganych   w   bankach   krajowych   w   kwocie 12.000.000 zł,

-   pożyczek w kwocie 1.113.834 zł,

-   prywatyzacji majątku gminy w kwocie 568.516 zł,

 

§4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.682.350 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.725.510 zł. Przychody i rozchody zestawione są w załączniku Nr 3.

 

§5

Ustala się plan zadań rzeczowych inwestycji na 2001 rok i wydatki związane z programem inwestycyjnym na lata 2002 - 2003 (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 4.708.444 zł, w tym dotacje z budżetu 265.519 zł oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie 4.554.344 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 1.480.324 zł oraz wydatków w kwocie 1.492.244 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

 

§7

Ustala się plan przychodów GFOŚiGW w kwocie 462.000 zł i wydatków w kwocie 782.000 zł.

 

§8

Upoważnia się Zarząd Gminy do zaciągania długów oraz do spłat zobowiązań w kwocie 13.113.834 zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w § 4.

 

§9

Ustala się zakres i kwoty dotacji (zgodnie z załącznikiem 7).

 

§10

Ustala   się   dochody   i   wydatki   związane   z   realizacją   zadań z zakresu administracji rządowej:

-   dochody w kwocie 5.096.211 zł

-   wydatki w kwocie 5.096.211 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

 

§11

Ustala się:

-   rezerwę ogólną w kwocie 500.000 zł,

-   rezerwy celowe w łącznej kwocie 192.100 zł

1) w dziale 851 w kwocie   52.100 zł

2) w dziale 853 w kwocie 110.000 zł

3) w dziale 921 w kwocie   30.000 zł.

 

§ 12

Upoważnia się Zarząd Gminy do zaciągnięcia pożyczek i kredytów do kwoty 3.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

 

§ 13

Upoważnia się Zarząd Gminy do:

1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych zawartym w załączniku Nr 4 w granicach do 30 % w stosunku do każdego zadania - w ramach kwoty określonej w budżecie na realizację inwestycji,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zmian w planach finansowych środków specjalnych polegających na przesunięciach planowanych wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału.

§ 14

 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 650.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 650.000 zł.

 

§15

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości 50.000 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 8).

 

§ 16

Upoważnia się Zarząd Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu.

 

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

 

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2001 roku.