Upał

Data utworzenia 2020-08-06 23:00:02Ważne do 2020-08-09 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 2000

default Uchwała Nr XXVIII/412/2000 Popularny

Publikujący 174 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec wynikłego z udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: "Budowa kanału sanitarnego, przepompowni ścieków , kanału deszczowego w ulicach: Kuźnia, Dobra , Sosnowa, Lelewela wraz z niezbędnymi przekładkami"

default Uchwała Nr XXVIII/411/2000 Popularny

Publikujący 177 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XXVIII/409/2000 Popularny

Publikujący 178 pobrań

z dnia 29-06-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie: zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Częstochowie z przeznaczeniem .na inwestycję pn: „Budowa kanału sanitarnego z rur PCV o 0 0,20 m i długości 1210 mb w ulicach Żeromskiego i Paulinowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim"

default Uchwała Nr XXVIII/408/2000 Popularny

Publikujący 171 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XXVIII/407/2000 Popularny

Publikujący 174 pobrań

z dnia 29-06-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na inwestycję pn"Budowa kanału sanitarnego z rur PCV 0 0,2m i długości 1210 mb w ulicach Żeromskiego i Paulinowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim."

default Uchwała Nr XXVIII/406/2000 Popularny

Publikujący 174 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wysypiska komunalnego Janik zawartej w dniu l października 1997 roku pomiędzy Gminą OstrowiecŚwiętokrzyski a Spółką z o.o. Zakład Oczyszczania Miasta

default Uchwała Nr XXVIII/405/2000 Popularny

Publikujący 175 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

default Uchwała Nr XXVIII/403/2000 Popularny

Publikujący 174 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie użyczenia Pawilonu Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 Polskiemu Związkowi Głuchych - Zakład Szkoleniowo - Produkcyjny „Ełkom" spółka z.o.o. w Ostrowcu Św.

default Uchwała Nr XXVIII/402/2000 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie powołania Zespołu do spraw wyborów uzupełniających na ławników ludowych i członków Kolegium do Spraw Wykroczeń

default Uchwała Nr XXVIII/401/2000 Popularny

Publikujący 178 pobrań

z dnia 29-06-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich

default Uchwała Nr XXVIII/400/2000 Popularny

Publikujący 175 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Powiatem Ostrowieckim - Zarządem Powiatu Ostrowieckiego dotyczącego budowy wspólnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego

default Uchwała Nr XXVIII/399/2000 Popularny

Publikujący 170 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie

default Uchwała Nr XXVI/398/2000 Popularny

Publikujący 170 pobrań

z dnia 29-06-2000 - zmieniającą uchwałę w sprawie Noclegowni dla Bezdomnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXVI/397/2000 Popularny

Publikujący 206 pobrań

z dnia 29-06-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2000 rok.

default Uchwała Nr XXVI/396/2000 Popularny

Publikujący 176 pobrań

z dnia 18-05-2000 - zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej

default Uchwała Nr XXVI/395/2000 Popularny

Publikujący 171 pobrań

z dnia 18-05-2000 - w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

default Uchwała Nr XXVI/394/2000 Popularny

Publikujący 175 pobrań

z dnia 18-05-2000 - w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Ostrowcu Św. przy ul. Świętokrzyskiej

default Uchwała Nr XXVI/393/2000 Popularny

Publikujący 174 pobrań

z dnia 18-05-2000 - w sprawie: zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Częstochowie

default Uchwała Nr XXVI/392/2000 Popularny

Publikujący 173 pobrań

z dnia 18-05-2000 - w sprawie: zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska S. A. w Częstochowie

default Uchwała Nr XXVI/391/2000 Popularny

Publikujący 178 pobrań

z dnia 18-05-2000 - w sprawie kontynuacji modernizacji Stadionu Sportowego KSZO w Ostrowcu Św.

default Uchwała Nr XXVI/390/2000 Popularny

Publikujący 176 pobrań

z dnia 18-05-2000 - w sprawie modernizacji układu komunikacyjnego na terenie miasta Ostrowca Św. obejmującego ulice: Dąbrowskiej, Szymanowskiego, Grzybową, Graniczną, Kraszewskiego, Łącznik Chrzanowskiego - Kilińskiego, Denkowską

default Uchwała Nr XXVI/389/2000 Popularny

Publikujący 174 pobrań

z dnia 18-05-2000 - w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom położonym na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic Grabowiecka - Iłżecka.

default Uchwała Nr XXVI/388/2000 Popularny

Publikujący 180 pobrań

z dnia 18-05-2000 - sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, „Dianiną „ Sp. z o.o oraz Obszarem Przemysłowym „Zakłady Ostrowieckie „ S.A.

default Uchwała Nr XXVI/387/2000 Popularny

Publikujący 175 pobrań

z dnia 18-05-2000 - w   sprawie   prywatyzacji   pośredniej   Zakładu   Oczyszczania   Miasta   Spółka   z   o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXVI/386/2000 Popularny

Publikujący 175 pobrań

z dnia 18-05-2000 - w sprawie prywatyzacji  pośredniej  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Robót Drogowych Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXVI/385/2000 Popularny

Publikujący 174 pobrań

z dnia 18-05-2000 - w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości

default Uchwała Nr XXVI/384/2000 Popularny

Publikujący 176 pobrań

z dnia 18-05-2000 - w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XXVI/383/2000 Popularny

Publikujący 172 pobrań

z dnia 18-05-2000 - w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach

default Uchwała Nr XXVI/382/2000 Popularny

Publikujący 172 pobrań

z dnia 18-05-2000 - zmieniająca   uchwałę  w   sprawie     ustalenia   stawek  opłat   za   przyjmowanie odpadów na składowisko   komunalne " Janik"

default Uchwała Nr XXVI/381/2000 Popularny

Publikujący 173 pobrań

z dnia 18-05-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego Nr l w Ostrowcu Św.

default Uchwała Nr XXVI/379/2000 Popularny

Publikujący 174 pobrań

z dnia 18-05-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

default Uchwała Nr XXVI/378/2000 Popularny

Publikujący 178 pobrań

z dnia 18-05-2000 - zmieniająca   uchwałę  w   sprawie  zatwierdzenia   statutu   Zakładu   Usług Oświatowych w Ostrowcu Świętokrzyski

default Uchwała Nr XXVI/376/2000 Popularny

Publikujący 183 pobrań

z dnia 18-05-2000 - w sprawie aneksu do porozumienia pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Powiatem Ostrowieckim - Zarządem Powiatu dotyczącego budowy wspólnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

default Uchwała Nr XXV/375/2000 Popularny

Publikujący 190 pobrań

z dnia 12-04-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2000 rok.

default Uchwała Nr XXV/374/2000 Popularny

Publikujący 176 pobrań

z dnia 12-04-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000 rok

default Uchwała Nr XXV/373/2000 Popularny

Publikujący 180 pobrań

z dnia 12-04-2000 - w    sprawie    akceptacji    umowy    użyczenia    Wyższej    Szkole    Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. pomieszczeń Pawilonu A-2

default Uchwała Nr XXV/372/2000 Popularny

Publikujący 176 pobrań

z dnia 12-04-2000 - Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. dotyczącego zmiany w dotychczasowym użytkowaniu bazy lokalowej i terenu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Św.

default Uchwała Nr XXV/371/2000 Popularny

Publikujący 178 pobrań

z dnia 12-04-2000 - w sprawie akceptacji aneksu do umowy użyczenia z dnia 31 sierpnia 1998r.

default Uchwała Nr XXV/370/2000 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 12-04-2000 - w sprawie akceptacji aneksu Nr 2 do umowy użyczenia budynku Przedszkola Publicznego Nr 20 w Ostrowcu Św. z dnia 29 sierpnia 1997r.

default Uchwała Nr XXV/369/2000 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 12-04-2000 - w sprawie akceptacji aneksu do umowy użyczenia z dnia 2 października 1996r.

default Uchwała Nr XXV/368/2000 Popularny

Publikujący 171 pobrań

z dnia 12-04-2000 - w sprawie: najmu gruntu położonego w Ostrowcu Św. przy ul. 11 -go Listopada

default Uchwała Nr XXV/367/2000 Popularny

Publikujący 174 pobrań

z dnia 12-04-2000 - w sprawie: najmu gruntu położonego w Ostrowcu Św. przy ul.Kilińskiego

default Uchwała Nr XXV/366/2000 Popularny

Publikujący 173 pobrań

z dnia 12-04-2000 - w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń Cmentarza Komunalnego

default Uchwała Nr XXV/363/2000 Popularny

Publikujący 181 pobrań

z dnia 12-04-2000 - w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do zawarcia porozumienia intencyjnego dotyczącego podjęcia działań wspólnej realizacji modernizacji drogi od Skarżyska Kamiennej przez Starachowice , Ostrowiec Świętokrzyski do Opatowa

default Uchwała Nr XXV/362/2000 Popularny

Publikujący 174 pobrań

z dnia 12-04-2000 - w sprawie:  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  z  Wojewódzkiego   Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XXV/361/2000 Popularny

Publikujący 175 pobrań

z dnia 12-04-2000 - w sprawie :zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XXV/360/2000 Popularny

Publikujący 172 pobrań

z dnia 12-04-2000 - w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XXV/359/2000 Popularny

Publikujący 168 pobrań

z dnia 12-04-2000 - w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Przedszkola

default Uchwała Nr XXV/357/2000 Popularny

Publikujący 172 pobrań

z dnia 12-04-2000 - w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXV/356/2000 Popularny

Publikujący 172 pobrań

z dnia 12-04-2000 - w sprawie określenia wysokości opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt  i znakowanie zwierząt