Uchwała  nr   XXXIX / 692 / 2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 28 czerwca 2001 r.

 

zmieniająca    uchwałę    w    sprawie    wprowadzenia    opłaty    administracyjnej oraz określenie jej wysokości i sposobu jej poboru

 

Na podstawie art. 18 i art. 19 pkt. l lit. c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. Nr 9, poz. 31, Nr 101, poz. 444 z 1992r. Nr 21, poz. 86 oraz 1994r. Nr 123, poz. 600 z 1996r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 780 z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058 oraz z 2000r. Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1315/, art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001r. Nr 14, poz. 124 /, § l pkt. 4 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2000r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. Nr 105, poz. 1115 / oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622; z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775; z 1998r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45 poz. 4977 Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/243/96 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 14 marca 1996r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej oraz określenia jej wysokości i sposobu jej poboru zmienianej uchwałą Nr XXXVII/328/96 z dnia 29 sierpnia 1996r. oraz uchwałą Nr XXXIII/567/2001 z dnia 25 stycznia 2001 r. wprowadza się następującą zmianę:

- § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wprowadza się opłatę administracyjną za wydawanie przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wypisów / wyciągów z tekstu planu / i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w kwocie :

1) za wyciąg i wyrys obejmujący od jednej do trzech działek - 30 złotych /słownie: złotych trzydzieści/

2) za wyciąg i wyrys obejmujący powyżej trzech działek       - 30 złotych /słownie: złotych trzydzieści/

oraz dodatkowo kwota 5 złotych /słownie: złotych pięć/ za każdą działkę powyżej trzech, nie więcej łącznie niż 170 zł /słownie: złotych sto siedemdziesiąt /

udzielonych ulg w spłacie wierzytelności, zawierających w szczególności informacje o ich rodzaju i wielkości, a jeżeli umorzenia i ulgi dotyczą przedsiębiorców - również informacje o przeznaczeniu udzielonej pomocy publicznej."

 

§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.