UCHWAŁA    Nr XLI/712/2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 sierpnia 2001 r.

 

w sprawie wyboru Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, art. 26 ust. 2 i art. 28 ust. l i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45 poz. 497) w związku z § 41 ust.2 i 3 oraz § 42 ust. 2 Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz § 36 ust. 3 załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI/403/96 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 14 listopada 1996r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski /Dz.U. Województwa Kieleckiego z dnia 18 grudnia 1996r. Nr 54 poz.212/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Na stanowisko Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wybiera się: Pana Krzysztofa Targowskiego.

 

§ 2. Uchwała chodzi w życie z dniem powzięcia.