Uchwała  nr   XLII / 714/2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 27 września 2001 r.

 

zmieniająca  uchwałę w sprawie  ustalenia  składów  osobowych  Komisji Rady Miejskiej spośród radnych

 

Na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041, z 2001 r. Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971) oraz w związku z § 25 ust. 3 Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI/403/96 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (Dziennik Urzędowy Województwa Kieleckiego z dnia 18 grudnia 1996 r. Nr 54 poz. 212) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr IV/9/98 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej spośród radnych, zmienionej uchwałami Nr XIII/138/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 15 czerwca 1999 r., Nr XXXV/601/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 marca 2001 r. oraz Nr XXXVII/663/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2001 r., w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w   pkt   I   „Komisja   Samorządowa,   Porządku   Publicznego   i   Spraw Obywatelskich" dodaje się ppkt 13 w brzmieniu „Lucyna Czupryńska";

2) w pkt  IV  „Komisja  ds.  Rodziny,  Młodzieży  i  Polityki  Społecznej",

dodaje się ppkt 10 w brzmieniu „Lucyna Czupryńska".

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.