Uchwała  nr   XLII / 715/2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 27 września 2001 r.

 

w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w Związku Miast Polskich

 

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041, z 2001 r. Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971) w związku z uchwałą Nr XI/52/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 października 1990 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do Związku Miast Polskich, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyznacza się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do reprezentowania Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w Związku Miast Polskich.

 

§ 2.  Traci moc uchwała Nr VII/49/99 Rady Miejskiej  w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w Związku Miast Polskich.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.