Uchwała  nr   XLII / 716/2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 27 września 2001 r.

 

w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej na rzecz Miejskiego Centrum Kultury

w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74; Nr 58 poz. 261; Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622; z 1997 roku Nr 9 poz. 43; Nr 106 poz. 679; Nr 107 poz. 686; Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775; z 1998 roku Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126; z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz.718, Nr 88 poz.985, Nr 91 poz.1009, Nr 95 poz. 1041 oraz z 2001 roku Nr 45 poz.497 i Nr 89 poz. 971), art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) w związku z Uchwałą Nr XXII/ 2547 99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu lub użyczania gminnych nieruchomości gruntowych przez Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§1

Uznaje się za zasadne oddać w użyczenie na okres 10 lat na rzecz Miejskiego Centrum Kultury z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego Zakładowego Domu Kultury położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Aleja 3 go Maja Nr 6, oznaczoną jako działka Nr 53 (Obr. 37 ark. II) o powierzchni 3473 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr 5A, stanowiącą własność Skarbu Państwa i będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Miejskiego Centrum Kultury - na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik 1