Uchwała  nr   XLII / 717/2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 27 września 2001 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

 

Na podstawie art.17 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowa­dzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32 poz 191, Nr 43 poz 253 i Nr 92 poz 451, z 1991r., Nr 34 poz. 151, z 1992r. Nr 6 poz. 20, z 1993r. Nr 40 poz. 180, z 1994r. Nr l poz. 3, Nr 65 poz. 285, z 1996r. Nr 23 poz. 102, Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 9 poz.43) oraz uchwały Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. Nr 30 poz.235) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr II/5/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 11 czerwca 1990r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim Nr IV/23/94 z dnia 3 września 1994r., uchwałą Nr V/19/98 z dnia 22 grudnia 1998r. oraz uchwałą Nr X/88/99 z dnia 30 marca 1999r. wprowadza się następującą zmianę :

W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

" 2 . Komisja działa w następującym składzie :

1) Przewodniczący - Krzysztof  Targowski

2) Zastępca Przewodniczącego - Grażyna Słowik

 

3) Członkowie :

Ewa Iwan

                                    Ewa Rogucka "

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.