Uchwała  nr   XLII / 718/2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 27 września 2001 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu realizowania wspólnych inwestycji Gminy Ostrowiec Św. i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zrzeszonych w Społecznych Komitetach Budowy

 

Na podstawie art.7 ust I pkt. 2 i 3, art.18 ust. l, oraz art. 40 ust. 2 pkt.3 . art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996r Nr 13, poz.74. Nr 58. poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718. Nr 88 poz. 985. Nr 91 poz. 1009. Nr 95 poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45, poz 497 i nr 89 poz. 971 / Rada Miejska uchwala , co następuje :

 

§1 W uchwale Nr XXXVI/317/96 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 2 lipca 1996r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizowania wspólnych inwestycji Gminy Ostrowiec Św. i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zrzeszonych w Społecznych Komitetach Budowy zmienionej uchwałą Nr LXVI 7758/98 z dnia 9 czerwca 1998r. wprowadza się następującą zmianę: - w § 3 pkt. 3 załącznika do uchwały pn. „ Regulamin realizowania wspólnych inwestycji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zrzeszonych w Społecznych Komitetach Budowy „ po wyrazie „ Kolejową" dodaje się wyraz: „Chmielowską"

 

§2 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętorzyskiego.

 

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia