Uchwała  nr   XLII / 719/2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 27 września 2001 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św. wynikłego z projektu umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „EKOINSTAL" w Ostrowcu Świętokrzyskim z/s Boksycka 135 na wykonanie robót pod nazwą: "Budowa kanału sanitarnego w ulicach: Chmielowskiej, Kanałowej , Kolejowej wraz z przepompownią ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim".

 

Na podstawie art.7 ust. l pkt 3 oraz art.18 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996r Nr 13, poz.74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45. po? 4977 i nr 89 poz. 971 w związku z § l uchwały Nr IX/38/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 września 1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań zmienionej uchwałą Nr L.III/350/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 maja 1993 r. i uchwałą Nr XV/161/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 lipca 1999 r. Rada Miejska uchwala , co następuje :

 

§1

Rada Miejska wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św.

wynikłego   z   projektu   umowy   pomiędzy   Gminą   Ostrowiec   Św.   -   Zarządem    Miasta   a

Przedsiębiorstwem      Produkcyjno-Usługowo-Handlowym      „EKOINSTAL"      w      Ostrowcu

Świętokrzyskim z/s Boksycka 135 na wykonanie robót pod nazwą: "Budowa kanału sanitarnego w

ulicach: Chmielowskiej, Kanałowej  , Kolejowej wraz z przepompownią ścieków w Ostrowcu

Świętokrzyskim" w wysokości do 760.052,80 zł brutto.

§2

Zobowiązania finansowe Gminy Ostrowiec Św. wynikłe z umowy finansowane będą ze środków budżetu   Gminy Ostrowiec Św. na rok 2001 w kwocie 358.634,29 zł - Dział 900 -Gospodarka Komunalna -    Rozdział 90095 -    Pozostałe Inwestycje Komunalne     pkt.  3.1. kanalizacja sanitarna komunalna poz. 3.1.8. i pkt. 3.2. - kanalizacja sanitarna czynowa poz. 3.2.11. i w roku 2002 w kwocie 401.418,51 zł z dochodów Gminy Dział. 756 Rozdział 75615 § 031 .

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia