Uchwała  nr   XLII / 720 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 27 września 2001 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Święto­krzyski na 2001 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), lit. d), lit. e) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz. 496 oraz Nr 132 poz.622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123, poz. 775 z 1998 r. Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz. 306, nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz.1009, Nr 95, poz. 10411 z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 89 poz. 971), art. 49 ust. l, art. 109, art. 110, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1999 r. Nr 38, poz. 360 Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 2000 roku Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136 i Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45 poz.497 i Nr 46 poz. 499) Rada Miasta uchwala co następuje:

 

§1

W uchwale nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2001 rok, zmienionej uchwalą nr XXXV/633/2001 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2001 roku, uchwałą nr XXXVI/661/2001 Rady Miejskiej z dnia 19 kwietnia 2001 roku, uchwałą nr XXXVII/676/2001 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2001 roku, uchwałą nr XXXIX/694/2001 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2001 roku, uchwałą nr XL /697/2001 Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2001 roku, uchwałą nr XLI /707/2001 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2001 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 93.730.127 zgodnie z załącznikiem Nr 1 (według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej)"

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości:

-   100.799.515 zł, z tego:

 

a) wydatki bieżące                                                        -76.248.643 zł,

w tym:

-   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             -41.049.650 zł,

-   dotacje                                                                    -2.871.209 zł,

-   wydatki na obsługę długu jednostki                           -1.240.649 zł.

 

b) wydatki majątkowe                                                  -24.550.872 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 (wydatki w podziale na działy i rozdziały klasy­fikacji budżetowej)"

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości  12.825.770 zł i rozchody budżetu w wysokości 5.756.382 zł.

Przychody i rozchody zestawione są w załączniku Nr 3"

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan zadań rzeczowych inwestycji na 2001 rok i wydatki związane z programem inwestycyjnym na lata 2002 - 2004 (zgodnie z załącznikiem Nr 4)".

5) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 1.639.944 zł oraz wydatków w kwocie l .703.895 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6/

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu admini­stracji rządowej:

-    dochody w kwocie 10.938.351 zł,

-   wydatki w kwocie 10.938.351 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 2)".

 

§2

1. W załączniku nr l do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ost­rowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku „Plan dochodów i wydatków budżetu na 2001 rok" dokonuje się następujących zmian:

 

l/ planie dochodów

 

a/ zwiększa się dochody:


1.   Dział       600         Transport i łączność

 

Rozdział 60016            Drogi publiczne gminne o kwotę 50.000 zł do kwoty 50.000 zł,

 

2.   Dział 751               Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

Rozdział 75108            Wybory do Sejmu RP i Senatu RP o kwotę 63.471 zł do kwoty 96.248 zł,

 

3.   Dział 758               Różne rozliczenia

 

Rozdział 75801            Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 982.500 zł do kwoty 24.897.984 zł,

 

4.   Dział   801             Oświata i wychowanie

 

Rozdział 80178            Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 60.000 zł do kwoty 285.080 zł,

 

 

5.   Dział    853            Opieka społeczna

 

Rozdział 85315            Dodatki mieszkaniowe o kwotę 284.943 zł do kwoty 1.427.254 zł,

 

Rozdział 85395            Pozostała działalność o kwotę 39.900 zł do kwoty 185.041 zł,

 

6.   Dział   854             Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Rozdział 85478            Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 3.243 zł do kwoty 47.810 zł,

 

7.   Dział  900              Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Rozdział 90078            Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 93.064 zł do kwoty 93.064 zł,

 

2/ w planie wydatków:


a/ zmniejsza się wydatki:   


1.   Dział   750             Administracja Publiczna

 

Rozdział 75095            Pozostała działalność o kwotę 6.704 zł do kwoty 687.103 zł,

w tym:

-    składka na związek Miast Polskich o kwotę 6.704 zł do kwoty 6.703 zł

 

2.   Dział 758               Różne rozliczenia

 

 Rozdział 75818 pkt a/   a/ rezerwa ogólna o kwotę 500.000 zł do kwoty 0 zł,

 

3.   Dział        801        Oświata i wychowanie

 

Rozdział 80101            Szkoły podstawowe o kwotę 22.133 zł do kwoty 20.509.249 zł,

 

4.   Dział       853         Opieka społeczna

 

Rozdział 85305            Żłobki pkt c/ na realizację usług zdrowotnych przez Niepubliczny Z-d Opieki Zdrowotnej o kwotę 37.350 zł do kwoty 165.150 zł,

 

5.   Dział       900         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Rozdział 90095            Pozostała działalność o kwotę 30.377 zł do kwoty 13.851.362 zł,

w tym:

pkt 1. Pozostałe inwestycje komunalne o kwotę 30.377 zł do kwoty 13.445.178 zł,

 

6.   Dział       921         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Rozdział 92109            Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 24.280 zł do kwoty 806.560 zł

 

7.   Dział       926          Kultura fizyczna i sport

 

Rozdział 92695            Pozostała działalność o kwotę 7.908 zł do kwoty 205.332 zł

 

b/ zwiększa się wydatki:

 

1.   Dział       600         Transport i łączność

 

Rozdział 60016            Drogi publiczne gminne o kwotę 50.000 zł do kwoty 2.855.181 zł,

 

2.   Dział       751        Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

Rozdział 75108            Wybory do Sejmu RP i Senatu RP o kwotę 63.471 zł do kwoty 96.248 zł,

 

3.   Dział        801        Oświata i wychowanie

 

Rozdział 80104            Przedszkola przy szkołach podstawowych o kwotę 1.085 zł do kwoty 325.888 zł,

 

Rozdział 80178            Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 609.400 zł do kwoty 834.480 zł,

 

4.   Dział        853        Opieka społeczna

 

Rozdział 85315            Dodatki mieszkaniowe o kwotę 322.293 zł do kwoty 3.564.604 zł,

 

Rozdział 85395            Pozostała działalność o kwotę 39.900 zł do kwoty 600.287 zł,

 

5.   Dział        854        Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Rozdział 85401            Świetlice szkolne o kwotę 28.956 zł do kwoty 1.175.489 zł,

 

Rozdział 85478            Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 436.343 zł do kwoty 508.735 zł,

 

6.   Dział       900         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Rozdział 90015            Oświetlenie placów, ulic i dróg o kwotę 30.377 zł do kwoty 2.097.938 zł,

w tym:

wydatki inwestycyjne o kwotę 30.377 zł do kwoty 793.377 zł,

 

Rozdział 90078            Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 630.268 zł do kwoty 630.268 zł,

 

7.   Dział       921         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Rozdział 92178            Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 24.280 zł do kwoty 24.280 zł

 

2. W załączniku nr 3 do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ost­rowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku „Przychody i rozcho­dy budżetu" dokonuje się następujących zmian:

 

a/ zmniejsza się rozchody:

Rozchody         ogółem o kwotę 30.500 zł do kwoty 5.756.382 zł w tym:

- planowane do spłaty kredyty długoterminowe o kwotę 30.500 zł do kwoty 2.910.072 zł,

 

§3

Załącznik nr l do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku „Plan dochodów i wydatków bu­dżetu na 2001 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§4

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§5

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku „Przychody i rozchody budżetu" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§6

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku „Plan zadań rzeczowych inwes­tycji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2001 rok i lata 2002 : 2004" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§7

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 grudnia 2000 roku „Plan przychodów i wydatków środków specjalnych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§8

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 grudnia 2000 roku „Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Św.

 

§10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto­krzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3