Uchwała  nr   XLIII / 722 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 


w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do

spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie

Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

Na podstawie art. 12 ust. l i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982 r, Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 60, poz. 610) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971) Rada Miejska, uchwala co następuje:

 

§1

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego wynosi 130.

 

§2.

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego wynosi 80.

 

§3.

Traci moc Uchwała Nr XXIX/442/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego .

 

§5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i w prasie lokalnej.

 

§6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.