Uchwała  nr   XLIII / 723/2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Na podstawie art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35,, poz. 230, z 1984 r. Nr 34 poz. 184, z 1987r. Nr 33, poz. 180, z 1989r. Nr 35 poz. 192, z 1990 r. Nr 34 poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73 poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40 poz. 184 z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997r. Nr 88 poz. 554, Nr 113 poz. 732, Nr 121 poz. 770 z 1998r. Nr 106 poz. 668, z 2000r Nr 12 poz.136, Nr 120 poz.1268 i z 2001r Nr 60 poz.610/, oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz 496, Nr 132 poz. 622 z 1997r Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 678, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 z 1998r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126, z 2000r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041, oraz z 2001 r. Nr 45 poz.947 i Nr 89 poz.971 /, po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

W Uchwale Nr XXXII/534/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zmienionej Uchwałą Nr XLI/700/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 sierpnia 2001 r. w § l wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. l,

2) po ust. l dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Upoważnia się Zarząd Miasta do dokonywania zmian kwot zaplanowanych kosztów realizacji zadań ujętych
w poszczególnych pozycjach i częściach „Harmonogramu realizacji zadań na 2001 rok" określonego załącznikiem do niniejszej uchwały w wysokości do 1.000,-zł w stosunku do jednego podmiotu bez powiększania ogólnej
zaplanowanej w Harmonogramie kwoty wydatków ".