Uchwała  nr   XLIII / 724 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

w sprawie zbycia akcji Spółki LUKAS Bank Świętokrzyski Spółka Akcyjna

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622, z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775, z 1998r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126 i z 2000r. Nr 26, poz.306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45 poz.497 i Nr 89, poz.971) oraz art. 12 ust. l ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 121, poz.770, Nr 106, poz.679 i z 1998r. Nr 106, poz.668), w związku z art. 337 § l Kodeksu spółek handlowych Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1. Uznaje się za zasadne zbycie należących do Gminy Ostrowiec Świętokrzyski akcji imiennych Spółki LUKAS Bank Świętokrzyski Spółka Akcyjna w ilości 2.524 (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery) sztuki o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.

 

§ 2. Upoważnia się Zarząd Miasta do wynegocjonowania jak najwyższej ceny, przy czym zbycie akcji powinno nastąpić po cenie nie niższej niż ich wartość nominalna.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 4.    Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.