Uchwała  nr   XLIII / 725/2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości przez Wspólnotę Mieszkaniową Konopnickiej 2, której Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jest członkiem.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996r Nr 13 poz.74 i Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622 i z 1997r Nr 9poz.43,Nr 106 poz.679,Nr 107 poz.686,Nr 113 poz. 734,Nr 123;poz.775 z 1998rNr 155 poz.1014 i Nr 162 poz. 1126., z 2000r Nr 26 poz.306,Nr 48 poz.552,Nr 62 poz.718,Nr 88 poz.985,Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041 oraz z 2001 Nr 45 poz.497 i Nr 89 poz.971 ) oraz art.22 i art.23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U z 2000 r Nr 80 poz.903) uchwala się co następuje:

 

§ 1. 1.Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jako członek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Konopnickiej Nr 2 posiadająca udział w wysokości 40,65 % w przedmiotowej nieruchomości - wyraża zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki gruntu wydzielonej z działki oznaczonej nr 189/7 o pow.509m2 (Obręb 11 arkusz IV) wraz z usytuowanym na wydzielonej działce budynkiem przybudówki stanowiącym odrębną własność - na rzecz Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp.zo.o w Ostrowcu Św. z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ulicy Sienkiewicza 91

2. Na potrzeby sprzedaży ,o której mowa w ust. l ,zostanie dokonany podział :

1) budynku przy ulicy Konopnickiej Nr 2 polegający na wydzieleniu budynku przybudówki

2) geodezyjny działki ozn. nr 189/7 o pow.509 m2 w celu wydzielenia działki gruntu na której usytuowany jest budynek przybudówki

3. Wyraża zgodę na cenę sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki o której mowa w ust.2 oraz budynku przybudówki stanowiącego odrębną własność na łączną kwotę 32.000 zł /słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych / ustaloną przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości położonej przy ulicy Konopnickiej Nr 2

4. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży budynku przybudówki wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu zostaną przeznaczone na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej przy ulicy Konopnickiej Nr 2

 

§ 2. Po dokonaniu podziału przedmiotowej nieruchomości ,w sposób ,o którym mowa w §1 ust.2 Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim podejmie kolejną uchwałę precyzującą przedmiot umowy sprzedaży ,w zakresie numeru i powierzchni działki geodezyjnej oraz powierzchni budynku przybudówki.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia