Uchwała  nr   XLIII / 726 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca l 990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261. Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622. z 1997 r. Nr 9 poz. 43. Nr 106 poz. 679. Nr 107 poz. 686. Nr 113 poz. 734. Nr 123 poz. 755. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014. Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz. 306. Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985. Nr 91 póz. 1009 i Nr 95 poz. 1041 i Nr 162 poz.o1126., z 2000r Nr 26 poz.306r 48 poz.552,Nr 62 poz.718.Nr 88 poz.985,Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz.1041 oraz z 2001 Nr 45 póz.497 i Nr 89 poz. 971). art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U, z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§1

Wnosi się do Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 65/1OA wkład niepieniężny (aport) w postaci :

1/ prawa użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 34, (Obręb 35 arkusz III), położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kilińskiego 1, o powierzchni 809 m . o wartości 20 225 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) oraz własności usytuowanego na tym gruncie budynku o wartości 237 605 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięć), która to nieruchomość zabudowana stanowi własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jest objęta księgą wieczystą Nr KW 26241.

2/ prawa użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 38/15. (Obręb 36 arkusz I), położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Mickiewicza 14, o powierzchni 220 m2, o wartości 4 675 zł (słownie złotych: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć) oraz własności usytuowanego na tym gruncie budynku o wartości 169 826 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć), która to nieruchomość zabudowana stanowi własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jest objęta księgą wieczystą Nr KW 33820,

3/ prawa użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 102/2 (Obręb 18 arkusz IV), położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim na osiedlu Ogrody 28. o powierzchni 5542 m2, o wartości 69 275 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) oraz własności usytuowanego na tym gruncie budynku o wartości 1 183 984 zł. (słownie złotych: jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery), która to nieruchomość zabudowana stanowi własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jest objęta księgą wieczystą Nr KW 685.

 

§2

Łączna wartość wkładu niepieniężnego (aportu), o którym mowa w § l, stanowi kwotę l 685 590 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, który jako Zgromadzenie Wspólników OTBS Sp. z o.o. dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spótki.