Uchwała  nr   XLIII / 727 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski i Ostrowieckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrowcu Św.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, z 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz. 775, z 1998r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz.1126 i z 2000r. Nr 26 poz.306, Nr 48 poz.552 Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz.1009, Nr 95, poz.1041 oraz z 2001 r. Nr 45 poz.497 i Nr 89, poz.971), w związku z uchwałą Nr IX/38/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 maja 1993r. i uchwałą Nr XV/161/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 lipca 199września 1990 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań, zmienionej uchwalą Nr LIII/350/93 9r. Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski i Ostrowieckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrowcu Św., w sprawie finansowania inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z przeznaczeniem lokali na wynajem, w tym m.in. dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w lipcu 2001 r., stanowiącego załącznik do uchwały.

 

§ 2. Zobowiązanie wynikłe z porozumienia, o którym mowa w § 1, będzie pokryte w formie aportu lub wkładu pieniężnego z dochodów własnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2002 roku.

 

§ 3.   Wykonanie     uchwały     powierza     się     Zarządowi      Miasta     Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

Załącznik 1