Uchwała  nr   XLIII / 728 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

w sprawie nabycia gruntów do gminnego zasobu nieruchomości.

 

Na podstawie art.20 pkt2. art. 24 ust. l pkt oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1097 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) oraz art. 18 ust.2 pkt9 lit.a ustawy z  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz. 622, z 1997 roku Nr 9 poz.43. Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686. Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 roku Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126, z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz.718. Nr 88 poz. 985. Nr 91 poz. 1009. Nr 95 poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45 poz.497 i Nr 89 poz.971) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim u c h w a l a, co następuje:

 

§1.1.Uznaje   się   za  zasadne   nabyć   do  gminnego   zasobu   nieruchomości   grunty
niezabudowane o powierzchni ogólnej 3 ha 89 a 52 m2, położone przy ulicy Kilińskiego
w Ostrowcu (Obr.34 ark.5). których współwłaścicielami w określonych udziałach zgodnie
z księgą wieczystą Nr K W 13666 są Państwo:
Eugeniusz Soiński                  1/5
Wiesława Król                   4/100
Roman Soiński                    4/100
Wiesław Nowakowski        1/10
Krystyna Koterba                1/10
Jerzy Woźniak                    1/10
Włodzimierz Woźniak        1/10
Elżbieta Gorczyca               4/300
Stanisław Kaczmarski         4/300
Władysław Kaczmarski      4/300
Stefania Kwaśniewska         1/10
Waldemar Soiński                1/20
Grażyna Płatek                     1/20
Leokadia Ćwik                     4/100
Alina Hamera                       4/100

2. W skład nabywanych gruntów wchodzą niżej wymienione działki: Nr 6/2   o pow.    811 m2. Nr 6/4   o pow. 3114 m2. Nr 7/2   o pow.  1774 m2. Nr 7/21 o pow. 2223 m2. Nr 7/22 o pow. 27313 m2. Nr 12/1 o pow.   3717 m2.

3. Nabycie działek gruntu wymienionych w ust. 2 nastąpi za ogólną cenę 166.885 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych).

 

§2. Wydatek związany z nabyciem nieruchomości, o których mowa w  &l znajduje pokrycie w dziale 700  rozdz. 70005 wydatków budżetowych na 2001 rok.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.