Uchwała  nr   XLIII / 729 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości.

 

Na podstawie art. 13 ust.1. art. 28 ust.1. art. 37 ust. 1 i art.40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz.543) oraz art.18 ust.2 pkt9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261. Nr 106 poz.496, Nr 132 poz. 622, z 1997 roku Nr 9 poz.43. Nr 106 poz. 679. Nr 107 poz. 686. Nr 113 poz. 734. Nr 123 poz. 775, z 1998 roku Nr 155 pow. 1014 i Nr 162 poz. 1126. z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz.718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009. Nr 95 poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89 poz.971) ) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim u c h w a l a , co następuje:

 

§ 1.1. Uznaje się za zasadne sprzedać nieruchomość zabudowaną o pow. 2651 m2, stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położoną przy ulicy Orlej w Ostrowcu Świętokrzyskim (Obr.8 ark. II), składającą się z działek oznaczonych Nr 8/7 o pow. 83 m2 i Nr 8/9 o pow.2568 m2 ujawnionych w księdze wieczystej Nr KW 9061.

2.   Sprzedaż   nieruchomości   nastąpi   w   drodze   ustnego   przetargu nieograniczonego na cele usługowo-produkcyjne.

 

§ 2. Szczegółowe warunki przetargu określi Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w odrębnej uchwale, uwzględniając zasady i tryb postępowania określone w dziale II rozdz. 3, 4 i 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w rozdz. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy(Dz. U. Nr 9 poz.30).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.