Uchwała  nr   XLIII / 730 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

w sprawie sprzedaży działki budowlanej.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1. art.28 ust.l. 37 ust. l i art.40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz.543) oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz.74. Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz. 622, z 1997 roku Nr 9 poz.43. Nr 106 poz. 679. Nr 107 poz. 686. Nr 113 oóz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 roku Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126. z 2000 roku Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz.718, Nr 88 poz. 985. Nr 91 poz. 1009. Nr 95 poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89 póz.971) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim u c h w a l a , co następuje:

 

§ 1.1. Przeznacza się do sprzedaży działkę budowlaną stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski , oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 12/15 o pow. 382 m2, położoną przy ulicy Aleja Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim , ujawnioną w księdze wieczystej Nr KW 32851 na cele zabudowy pawilonem handlowo-usługowym.

 

2.    Sprzedaż    działki        nastąpi    w    drodze    ustnego    przetargu nieograniczonego.

§ 2. Szczegółowe warunki przetargu określi Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w odrębnej uchwale, uwzględniając zasady i tryb postępowania określone w dziale II rozdz. 3, 4 i 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w rozdz. l i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy(Dz. U. Nr 9 poz.30).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.