Uchwała  nr   XLIII / 733 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie stawek czynszu najmu i dzierżawy za nieruchomości gruntowe Gminy Ostrowiec Św.

 

Na podstawie art.7 ust. l pkt l i art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996rNr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622 oraz z 1997r Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz 686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775 i z 1998r Nr 155 poz.1014, Nr 162 poz.l 126 oraz z 2000r Nr 26 poz.306, Nr 48 poz.552, Nr 62 poz.718, Nr 88 poz.985, Nr 91 poz.1009, Nr 95 poz.1041 oraz z 2001r Nr 45 poz. 497 i nr 89 poz. 97 1/ w związku z art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000r Nr 46 poz.543/, Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXI/233/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 grudnia 1999r w sprawie stawek czynszu najmu i dzierżawy za nieruchomości gruntowe Gminy Ostrowiec, zmienionej uchwałą Nr XXXII/545/2000 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2000r wprowadza się następujące zmiany:

1/ w§2:

a)   dotychczasową treść oznacza się jako ust. l

b)  dodaje się ust.2 w brzmieniu:

„2. Stawki czynszu określone w niniejszej uchwale są stawkami netto, podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 22%, za wyjątkiem opłat za dzierżawę gruntu pod uprawy rolne , warzywa i zieleń przydomową, które zwolnione są z podatku VAT."

2/ w załączniku do uchwały w tabeli po pozycji pod nazwą: „grunt pod uprawę warzyw i zieleń przydomową" dodaje się nową pozycję w brzmieniu:

Przeznaczenie

nieruchomości gruntowej

w umowie najmu/

dzierżawy

Stawki w poszczególnych strefach w zł,-

 

Jednostka

miary

 

 

Okres

czasu  przyjęty dla określonej

stawki czynszu

I

II

III

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Grunty dzierżawione lub

zajmowane bezumownie , pod

uprawę warzyw i zieleń

przydomową, co do których

istnieją przesłanki do zbycia w

trybie bezprzetargowym na

poprawę warunków

zagospodarowania

nieruchomości przyległej

stanowiącej własność lub

użytkowanie wieczyste

 

 

 

6,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2002r.