Uchwała  nr   XLIII / 734/2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu realizowania wspólnych inwestycji Gminy Ostrowiec Św. i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zrzeszonych w Społecznych Komitetach Budowy

 

Na podstawie art.7 ust 1 pkt. 2 i 3, art.18 ust. l, oraz art. 40 ust. 2 pkt.3 , art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996r Nr 13, poz.74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132. poz. 622 oraz z 1997r. Nr 9. poz. 43, Nr 106. poz. 679 i Nr 107, pz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009. Nr 95 poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45, poz 497 i nr 89 poz. 971 / Rada Miejska uchwala , co następuje :

 

§ l W uchwale Nr XXXVI/317/96 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 2 lipca 1996r. w sprawie przyjęcia Regulaminu realizowania wspólnych inwestycji Gminy Ostrowiec Św. i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zrzeszonych w Społecznych Komitetach Budowy zmienionej uchwałami : Nr LXVI /7S8/98 z dnia 9 czerwca 1998r.i Nr XLII/718/2001 z dnia 27 września 2001 r. w załączniku do uchwał' pn. ,. Regulamin realizowania wspólnych inwestycji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zrzeszonych w Społecznych Komitetach Budowy  zwanego dalej „Regulaminem" wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt. 3 po wyrazie „ Modły" dodaje się wyraz ..Szewnianki" . po wyrazie „ Chmielowską" dodaje się wyrazy: .Łączną. Trawną . Zamłynie. Traugutta " .

2)   § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 ) Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po urządzeniu lub modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej. Ustalenie powyższej opłaty może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia zakończenia inwestycji. Na poczet opłaty adiacenckiej ustalonej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku wybudowania danej infrastruktury zalicza się wartość świadczeń wniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w gotówce lub w naturze, na rzecz Komitetu budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury."

3) we wzorze umowy stanowiącej załącznik do „Regulaminu" po   § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

,,§ 5a. W okresie do 3 lat po zakończeniu inwestycji Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego może naliczyć opłaty adiacenckie związane ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku wybudowania danej infrastruktury technicznej, na poczet których zalicza się kwotę udziałów wniesionych przez właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości zrzeszonych w Społecznym Komitecie Budowy dla realizacji przedmiotowego urządzenia infrastruktury' technicznej."

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętorzyskiego.

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia