Uchwała  nr   XLIII / 735 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św. ustalonego w drodze postępowania przetargowego na realizację zadania pod nazwą: "Zadaszenie i modernizacja basenu Olimpijskiego na Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Rawszczyzna" w Ostrowcu Św. oraz wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego)".

 

Na podstawie art.7 ust. l pkt 10 oraz art.18 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996r Nr 13, pz.74, Nr 58, póz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132. poz. 622 oraz z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45, poz 497 i Nr 89, poz. 971/ w związku z § l uchwały Nr IX/38/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 września 1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań zmienionej uchwałą Nr L.III/350/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 maja 1993 r. i uchwałą Nr XV/161/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 lipca 1999 r. Rada Miejska uchwala , co następuje :

 

§1. W uchwale Nr XXXIX/690/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św. ustalonego w drodze postępowania przetargowego na realizację zadania pod nazwą: "Zadaszenie i modernizacja basenu Olimpijskiego na Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Rawszczyzna" w Ostrowcu Św. oraz wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego)" § 2 otrzymuje brzmienie:

„Zobowiązania finansowe Gminy Ostrowiec Św. wynikłe z udzielenia zamówienia publicznego do wysokości 33.250.000,00 zł (brutto) pokryte będą ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy Ostrowiec Św. - Dział 926 - Kultura fizyczna i sport; Rozdział 92604 -modernizacja MOSiR-u; poz 2 - Modernizacja basenów pkt 2.2 - Basen ul. Mickiewicza; w roku 2001 w kwocie 995.426,00 zł. w roku 2002 w kwocie 2.200.000,00 zł. w roku 2003 w kwocie 15.000.000,00 zł. Pozostała część zobowiązania w kwocie do 15.054.574,00 zł będzie pokryta po 2003 roku.

 

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.