Uchwała  nr   XLIII / 736 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św. na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Na podstawie art.7 ust. l pkt 8 oraz art. 18 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996r Nr 13, poz.74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45, poz 497/ i nr 89 poz. 971 w związku z § l uchwały Nr 1X738/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 września 1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań zmienionej uchwałą Nr L.III/350/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 maja 1993 r. i uchwałą Nr XV/161/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 lipca 1999 r. Rada Miejska uchwala , co następuje :

 

§ 1. Rada Miejska wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św. wynikłego z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót pod nazwą: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Św., obejmująca docieplenie ścian i stropodachów, wymianę okien i drzwi oraz zaworów grzejnikowych" w wysokości do 1.567.258,00 zł brutto.

 

§ 2. Zobowiązania finansowe Gminy Ostrowiec Św. wynikłe z umowy finansowane będą ze środków budżetu Gminy Ostrowiec Św. w roku 2001 w kwocie 100.000,00 zł., Dział 801 -Oświata i Wychowanie - Rozdział 801101 - Szkoły Podstawowe pkt. 3 - Szkoła nr 5 poz. 3.1 -Przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w roku 2002 1.467.258,00 zł Dział 756; rozdział 75621 par. 001

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.