Uchwała  nr   XLIII / 737 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

sprawie: zaciągnięcia kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 8 oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 Nr 13, poz.74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.622 oraz 1997 roku Nr 9, poz.43, Nr 106, poz. 679 i Nr 107, poz. 686, Nr 113,poz.734i Nr 123, poz 775 z 1998 roku Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 orzą z 2000 roku Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 roku Nr 45, poz. 497 i Nr 89 poz. 971) oraz art. 48 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, póz. 1014, z 1999 roku Nr 38, póz. 260, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255 i z 2000 roku Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 roku Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082 i Nr 102 poz. 1116) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ l Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, kredytu długoterminowego do kwoty 1.000.000,- zł. (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na przedsięwzięcie termomodernizacyjne pod nazwą: „Docieplenie i zmiana kolorystyki ścian zewnętrznych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 zlokalizowanej na os. Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim".

 

§ 2 Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wyłonionym w trybie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998 roku Nr 119 poz. 773 ze zmianami).

 

§ 3 Upoważnia się Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu, odsetek i kar umownych w formie:

1).    weksla in blanco wraz z oświadczeniem wekslowym,

2).    zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości zabudowanej, położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Żabiej objętej księgą wieczystą Nr 31028

 

§ 4 Zobowiązania finansowe wynikające z zaciągnięcia kredytu, o którym mowa w § l będą pokryte z budżetu Gminy dział 756, rozdział 75621 paragraf 001 w latach 2002 4-2012.

 

§ 5 Szczegółowe warunki kredytu określi umowa.

 

§6 l. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

2. Zarząd Miasta wskaże w uchwale dwóch jego członków   właściwych do zawarcia umowy kredytu.

 

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.