Uchwała  nr   XLIII / 738 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

Na podstawie art.7 ust. l pkt 9 oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996r Nr 13, poz.74,Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126, z 2000r Nr 26, poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 r. Nr 49 poz. 497 i Nr 89 poz. 971/ oraz art.48 ust.l pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr.l55,poz.l014, z 1999r. Nr 38, poz. 260, Nr 49 poz.485 i Nr.70 poz.778/, Nr 110poz 1255, z 2000 r Nr 6 poz 69 i Nr 12 poz 136, Nr48, poz.550, Nr 95, poz.1041, Nr 119, póz. 1251 i Nr 122, poz. 1315/oraz z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082 i Nr 102 poz. 1116) Rada Miejska uchwala , co następuje :

 

§ l Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski pożyczki długoterminowej w wysokości 9 145,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na inwestycję pn.:

„Remont wymiennikowni w budynkach Miejskiego Centrum Kultury - Kino „Etiuda" przy ul. Aleja 3-go Maja oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim"

§ 2 Pożyczka zostaje zaciągn

ięta na następujących warunkach: - wysokość oprocentowania pożyczki wyniesie 5 % w stosunku rocznym

 

§ 3 Upoważnia się Zarząd Miasta do ustanowienia zabezpieczeń spłaty pożyczki , odsetek i kar umownych w formie :

1)  weksla „in blanco" wraz z oświadczeniem wekslowym,

2)  nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Gminy Ostrowiec Św. w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S A Oddział w Ostrowcu Św.

 

§ 4 Zobowiązania finansowe wynikłe z zaciągnięcia pożyczki o której mowa w §1 będą pokryte z budżetu Gminy dział 756; rozdział 75621 par.001 w roku 2002.

 

§ 5 Szczegółowe warunki pożyczki określi umowa

 

§6 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

2. Zarząd Miasta wskaże w uchwale dwóch jego członków właściwych do zawarcia umowy pożyczki.

 

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.