Uchwała  nr   XLIII / 739/2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

w sprawie  finansowania budowy ścieżki rowerowej przy ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz .74 i Nr 58 ,poz .496 i Nr 132 , poz. 622 z 1997 r. Nr 9 ,poz,, poz. 43 Nr 106, poz. 679 Nr 107 , poz. 686 Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 755 , z 1998 r. nr 155, poz. 1014 , Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 ,poz.306 , Nr 48 ,poz.552 , Nr 62, poz.718 Nr 88 ,poz.985 , Nr 91 ,poz.1009 i Nr 95 ,poz. 1041) oraz art. 111 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych( Dz. U.Nr 155 poz. 1014, z 1999 r Nr 38 poz. 360 , Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 ,Nr 110 poz. 1255, z 2000 r Nr 6 póz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550 , Nr 95 poz. 1041 , Nr 119 poz. 1251, nr 122 poz. 1315, oraz z 2001 r. Nr45 poz.497, NR 46 poz. 498, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz 1082, Nr 102 poz. 1116)

Rada Miejska uchwala , co następuje

 

§1. Wyraża się zgodę na udział Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w finansowaniu budowy ścieżki rowerowej przy ul. 11 Listopada wspólnie z Powiatem Ostrowieckim .

 

§2. Wysokość udziału Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w kosztach budowy wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

§3. Szczegółowe warunki realizacji określi porozumienie pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyskim, a Powiatem Ostrowieckim.

 

§4. Zobowiązanie wynikające z zawarcia porozumienia, o którym mowa w §2 znajduje pokrycie w budżecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2001 r. Dział 900 Rozdział 90095 § 6620

 

§5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.