Uchwała  nr   XLIII / 740 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie "odwodnienia terenów położonych w dolinie rzeki Kamienna , a przyległych do drogi wojewódzkiej nr 755"

 

Na podstawie art.7 ust. l pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r Nr 13 , poz. 74 , Nr 58 , poz. 261, Nr 106 , poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43 , Nr 106 , poz. 679 i Nr 107 , poz. 686 , Nr 113 , poz. 734 i Nr 123 , poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126,z 2000 r Nr 26 , poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 , póz. 718, Nr 88 , poz. 985 , Nr 91 , poz. 1009 i Nr 95póz. 1041 oraz z 2001 r Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971/ oraz art. 48 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 , poz. 1014 z 1999 r. ,Nr 38 , poz. 260 . Nr 489 poz. 485 i Nr 70 poz. 778/, Nr 110 poz. 1255 , z 2000 r . Nr 6 poz. 69 i Nr 12 poz. 136 , Nr 48 , poz. 550 , Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz./ 1315 , oraz z 2001 r. Nr 45 poz. 497 . Nr 46 poz. 498 , Nr 88 poz. 961 , Nr 98 poz. 1082 , Nr 102 poz. 1116/

Rada Miejska uchwala , co następuje :

 

§ l   Postanawia się zaciągnąć   pożyczkę   z   Narodowego Funduszu   Ochrony Środowiska    i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości  do  94.500 zł( słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych ) na finansowanie inwestycji pn.: "Odwodnienie  terenów  położonych  w dolinie rzeki  Kamienna , a przyległych  do drogi wojewódzkiej nr 755 "

 

§ 2 Pożyczka zostaje zaciągnięta na następujących warunkach : wysokość oprocentowania pożyczki wyniesie 0,1 stopy redyskonta weksli w NBP.

 

§ 3 Spłata pożyczki będzie następować z dochodów budżetowych Gminy : Dział 756 Rozdział 75621 § 001 w latach obejmujących spłatę tj. 2004-2005.

 

§ 4 Zabezpieczeniem wykonania spłaty pożyczki ze strony Gminy będzie weksel własny " in blanco " opatrzony klauzulą "bez protestu" oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego , o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl art. 777 kpc.

 

§ 5 Szczegółowe warunki pożyczki określi umowa.

 

§ 6 1.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

2.Zarząd Miasta wskaże w uchwale dwóch jego członków   właściwych   do zawarcia umowy pożyczki.

 

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.