Uchwała  nr   XLIII / 741 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

w sprawie przyjęcia dotacji   z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie "odwodnienia terenów położonych w dolinie rzeki Kamienna , a przyległych do drogi wojewódzkiej nr 755"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r Nr 13 , poz. 74 , Nr 58 , poz. 261, Nr 106 , poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43 , Nr 106 , poz. 679 i Nr 107,poz. 686, Nr 113 ,poz. 734 i Nr 123 , poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126,z 2000 rNr 26 , poz. 306 , Nr 48 poz. 552, Nr 62 , poz. 718, Nr 88 , poz. 985 , Nr 91 , poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041  oraz z 2001 r Nr 45 poz. 497, Nr 89 poz. 971/ oraz art. 48 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z 1999 r.,Nr 38 , poz. 260 , Nr 489 poz. 485 i Nr 70 poz. 778/, Nr 110 póz. 1255, z 2000 r. Nr 6 poz. 69 i Nr 12poz. 136 , Nr 48 , poz. 550 , Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251,Nr 122 poz./ 1315, oraz z 2001 r. Nr 45 poz, 497 , Nr 46 poz. 498 , Nr 88 poz. 961 , Nr 98 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116/

Rada Miejska uchwala , co następuje :

 

§ l Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - zwanej dalej "Gminą" dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 378.000 zł (słownie : trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych ) zwanej dalej "dotacją" z przeznaczeniem na realizację inwestycji  pn.: "Odwodnienie terenów położonych w dolinie rzeki Kamienna , a przyległych do drogi wojewódzkiej nr 755 "

 

§ 2 Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy dotyczącej dotacji będzie ze strony Gminy   weksel własny " in blanco " opatrzony klauzulą " bez protestu"

 

§ 3 Upoważnia się Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do zawarcia umowy dotacji oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy dotacji, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

 

§   4   Wykonanie   uchwały powierza   się      Zarządowi      Miasta   Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.