Uchwała  nr   XLIII / 742 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

w sprawie zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok.

 

Na podstawie   art.22 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155,poz.l014 i z 1999 r. Nr 38 poz.360,Nr 49 poz.485 , Nr 70,poz. 778 i Nr 110 poz. 1255 i z 2000 roku Nr 6,poz.69 Nr 12,poz.l36 , Nr 48 poz.550, Nr 95,poz.l041,Nr 119,poz.l251 i Nr 122,poz.l315 oraz z 2001 roku Nr 45 poz.497,Nr46 poz.499,Nr88poz.961,Nr98poz.070,Nr 100 poz. 1082 i Nr 102 poz. 1116) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 1996 roku Nr 13 poz.74,Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz.496,Nr 132 poz. 622 z 1997 roku Dz.U. Nr 9,poz.43, Nr 106 poz.679,Nr 107 poz.686,Nr 113 poz.734, Nrl23 poz.775 z 1998 roku Dz.U Nr 155 poz. 1014 Nr 162 poz. 1126 z 2000 r. Nr 26 poz. 306 , Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz.718, Nr 88 poz.985, Nr 91  poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041 oraz z 2001r.Nr 45,poz.497 i Nr 89 poz.971) w związku z art. 24 ust. l ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy- Prawo ochrony środowiska , ustawy o odpadach oraz znianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 poz. 1085)   Rada Miejska uchwala , co następuje:

 

§1

W planie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok przyjętym uchwałą Nr XXXV/627/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie uchwalenia planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI /705/2001 z dnia 29 sierpnia 2001 roku   w sprawie zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się następującą zmianę:

- w załączniku do uchwały w dziale "Rozchody Ustawowe" w punkcie 3 pod nazwą " Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej w tym na :" w podpunkcie dotyczącym gospodarki wodnej skreśla się wyrazy „w ul. Gronowej,Krasińskiego,Sasankowa,Zygmuntówka"

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego .

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia