Uchwała  nr   XLIII / 743 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

zmieniająca   uchwałę   w   sprawie   zaciągnięcia   kredytu   na   budowę   mieszkań komunalnych.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 Nr 13, poz.74, Nr 58, póz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz.622 oraz z 1997 roku Nr 9, poz.43, Nr 106, poz. 679 i Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz.734 i Nr 123, poz 775 z 1998 roku Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 orza z 2000 roku Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz 2001 roku Nr 45, poz. 497) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 roku Nr 38, poz. 260, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255 i z 2000 roku Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 roku Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082 i Nr 102 poz. 1116) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

W uchwale Nr XLI/706/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę mieszkań komunalnych w § 3 po pkt 2, dodaje się pkt 3 i pkt 4 w brzmieniu:

„3). hipoteki na nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Polnej obręb 20 arkusz l, stanowiącej działki ewidencyjne: Nr 57/2 o powierzchni 2.465 m2 (KW Nr 41918) i Nr 56/4 o powierzchni 3.822 m2 (KW 29185)"

„4). oświadczenia o poddaniu się egzekucji".

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Św.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.