Uchwała  nr   XLIII / 744 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św. wynikłego z projektu umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Zakładem Remontowo-Budowlanym „BUDO-EXPRES" Czesław Cukierski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 252 na wykonanie robót pod nazwą: "Remont kapitalny Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul. Klimkiewiczowskiej 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim „ (zniszczonego przez powódź) obejmującego remont elewacji, remont dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty wewnętrzne.

 

Na podstawie art.7 ust. l pkt 3 oraz art.18 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996r Nr 13, poz.74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 19997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, póz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45, poz 4977 i nr 89 poz. 971 w związku z § l uchwały Nr IX738/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Ś w. z dnia 19 września 1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań zmienionej uchwałą Nr L.III/350/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 maja 1993 r. i uchwałą Nr XV/161/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 lipca 1999 r. Rada Miejska uchwala , co następuje :

 

§1

Rada Miejska wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św. wynikłego z projektu umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Zakładem Remontowo-Budowlanym „BUDO-EXPRES" w Ostrowcu Świętokrzyskim z/s Siennieńska 252 na wykonanie robót pod nazwą: "Remont kapitalny Przedszkola Publicznego nr 5 przy ul. Klimkiewiczowskiej 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim" w wysokości do 574.612,50 zł brutto.

 

§2

Zobowiązania finansowe Gminy Ostrowiec Św. wynikłe z umowy finansowane będą ze środków budżetu    Gminy Ostrowiec Św na rok 2001 w kwocie 503.335,00 zł - Dział 854 -Edukacyjna Opieka Wychowawacza - Rozdział 85478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Reszta    71.277,50 zł zostanie pokryta ze środków budżetu Gminy na rok 2002 - Dział 756, Rozdział 75621 §001.

 

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.