Uchwała  nr   XLIII / 745 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Święto­krzyski na 2001 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), lit. d), lit. e) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz. 496 oraz Nr 132 poz.622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 1 13 poz. 734, Nr 123, poz. 775 z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz. 306, nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 pz. 985, Nr 91 poz.o009, Nr 95, poz. 104 1 i z 2001 r. Nr 45, poz.497, Nr 89 poz. 971 Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082 i Nr 1 02 poz. 116), art. 49 ust. l , art. 109, art. 11 0, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1999 r. Nr 38, poz. 360 Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 2000 roku Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136 i Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251 i Nr 122 poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45 poz.497 i Nr 46 poz. 499 Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082 i Nr 102 poz. 116) Rada Miasta uchwala co następuje:

 

§  1

W uchwale nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2001 rok, zmienionej uchwałą nr XXXV/633/2001 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2001 roku, uchwałą nr XXXVI/661/2001 Rady Miejskiej z dnia 19 kwietnia 2001 roku, uchwałą nr XXXVII/676/2001 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2001 roku, uchwałą nr XXXIX/694/2001 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2001 roku, uchwałą nr XL/697/2001 Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2001 roku, uchwałą nr XLI /707/2001 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2001 roku, uchwałą Nr XLII/720/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 27 września 2001 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § l otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 93.509.797 zł zgodnie z załącznikiem Nr l (według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej)"

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

 

 

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu admini­stracji rządowej:

-   dochody w kwocie 10.940.351 zł,

-   wydatki w kwocie 10.940.351 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 2)".

 

§ 2

1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ost­rowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku „Plan dochodów i wydatków budżetu na 2001 rok" dokonuje się następujących zmian:

1/ planie dochodów

 

a/ zmniejsza się dochody:

 

1.   Dział       756         Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych  jednostek nie posiadających osobowości prawnej

 

Rozdział 75615            Wpływy z podatków od osób prawnych o kwotę 2.278.760 zł do kwoty 13.813.670 zł, w tym:

- zmniejsza się podatek od nieruchomości o kwotę        2.571.360 zł, zwiększa się

- podatek leśny o kwotę 200 zł,                                   

- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 32.400 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 260.000 zł,

2.   Dział        854        Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Rozdział 85402            Ośrodki szkolno wychowawcze o kwotę 144.425 zł do kwoty 20.475 zł, w tym:

- zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. o kwotę 164.900 zł,

- zwiększa się wpływy z usług o kwotę20.475 zł.

b/zwiększa się dochody:

 

1.   Dział        600       Transport i łączność

 

Rozdział   60016                                                          Drogi publiczne gminne

                                                                                    o kwotę 111.73 8 zł do kwoty 161.738 zł, w tym:

- otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 14.600 zł,

                                                                                    - wpływy z różnych dochodów o kwotę 17.000 zł,

- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżetowych o kwotę 80.138 zł

2.   Dział       700       Gospodarka mieszkaniowa

 

Rozdział 70005                                                            Gospodarka gruntami i nieruchomościami

                                                                                    o kwotę 140.000 zł do kwoty 2.704.165 zł, w tym:

                                                                                    - dochody z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu o kwotę 115.000 zł,

                                                                                    - pozostałe odsetki o kwotę 25.000 zł

 

3.   Dział       750                     Administracja Publiczna

 

Rozdział 75023                                                            Urzędy gmin  o kwotę 175.043 zł do kwoty 183.043 zł, w tym:

                                                                                    - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 70.000 zł,

                                                                                    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst o kwotę 4.000 zł,

                                                                                    - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności o kwotę 400 zł,

                                                                                    - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych o kwotę 5.400 zł,

                                                                                    - wpływy z różnych opłat o kwotę 3.000 zł

                                                                                    - wpływy z usług o kwotę 16.000 zł,

                                                                                    - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 17.000                                                                                       zł,

                                                                                    - wpływy z różnych dochodów o kwotę 55.000 zł,

                                                                                    - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jest o kwotę 4.243 zł,

 

Rozdział 75095  Pozostała działalność-promocje gospodarcze miasta o kwotę 254.388 zł do kwoty    254.388 zł, w tym:

                                    - wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.388 zł,

                                    - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 110.000 zł,

                                    - dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin o kwotę 140.000 zł,

 

3.   Dział       750         Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

 

Rozdział 75023            Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5.000 zł do kwoty 375.000 zł, w tym:

                                    - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5.000 zł

 

5.   Dział        758       Różne rozliczenia

 

Rozdział 75805            Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin -z tytułu ulg o kwotę 49.059 zł kwoty 555.325 zł

Rozdział  75814           Różne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki o kwotę 250.000 zł do kwoty 500.000 zł.

 

6.   Dział       801         Oświata i wychowanie

 

Rozdział 80178            Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  o kwotę 25.203 zł do kwoty 310.283 zł, w tym:

                                    - otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 16.473 zł,

                                    - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jest o kwotę 8.730 zł,

 

7.   Dział       900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Rozdział 90095            Pozostała działalność - pozostałe inwestycje komunalne

                                    o kwotę 1.045.500 zł do kwoty 1.303.500 zł, w tym:

                                    - dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji o kwotę 45.500 zł,

                                    - dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1.000.000 zł

 

8.   Dział        921       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Rozdział 92178            Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

                                    - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jest o kwotę 12.600 zł

 

2/ w planie wydatków:
     a/ zmniejsza się wydatki:


1.   Dział        801        Oświata i wychowanie

 

Rozdział              80101            Szkoły podstawowe o kwotę 308.473 zł do kwoty 20.193.726 zł,

 

Rozdział              80104            Przedszkola przy szkołach podstawowych o kwotę 22.936 zł do kwoty 302.952 zł,

 

Rozdział              80110            Gimnazja o kwotę 789.184 zł do kwoty 7.336.766 zł,

 

2.   Dział       854                     Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Rozdział 85401                        Świetlice szkolne o kwotę 123.098 zł do kwoty 1.052.391 zł,            

                                                                                                     

3.   Dział        900                    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 

         Rozdział 90095               Pozostała działalność pkt 1. Pozostałe inwestycje komunalne

                                                o kwotę 1.427.059 zł do kwoty 12.018.119 zł,

 

4.   Dział       926                     Kultura fizyczna i sport

 

Rozdział 92695            Pozostała działalność - sport szkolny o kwotę 20.000 zł do kwoty 185.332 zł

 

b/ zwiększa się wydatki:

1.   Dział    700            Gospodarka mieszkaniowa

 Rozdział    70005       Gospodarka gruntami i nieruchomościami

                                    o kwotę 170.000 zł do kwoty 665.120 zł,

                                    w tym:

                                    wydatki inwestycyjne o kwotę 170.000 zł do kwoty      362.500 zł

 

2.   Dział       750         Administracja Publiczna

 

Rozdział 75023            Urzędy gmin

                                    o kwotę 31.000 zł do kwoty 8.897.400 zł,

                                    w tym:

                                    wydatki inwestycyjne

                                    o kwotę 11.000 zł do kwoty l .083.830 zł,

 

3.   Dział    801            Oświata i wychowanie

 

Rozdział 80178            Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 28.948 zł do kwoty 863.428 zł.

 

4.   Dział    853            Opieka społeczna

 

 

Rozdział 85315            Dodatki mieszkaniowe o kwotę 357.600 zł do kwoty 3.922.204 zł,

 

5.   Dział        854        Edukacyjna opieka wychowawcza

           

Rozdział 85404            Przedszkola o kwotę 61.282 zł do kwoty 4.600.735 zł,

 

 

6.   Dział        900        Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

b/ zwiększa się rozchody:

Rozchody        ogółem o kwotę 642.028 zł do kwoty 6.398.410 zł w tym:

                        - planowane do spłaty kredyty długoterminowe o kwotę 642.028 zł do kwoty 3.552.100 zł,

 

§3

Załącznik nr l do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku „Plan dochodów i wydatków bu­dżetu na 2001 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§4

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§5

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku „Przychody i rozchody budżetu" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§6

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 roku „Plan zadań rzeczowych inwes­tycji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2001 rok i lata 2002 : 2004" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§7

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 grudnia 2000 roku „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§8

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXII/564/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 grudnia 2000 roku „Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Św.

 

§10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto­krzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4