Uchwała  nr   XLIV / 746 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 listopada 2001 r.

 

 

w sprawie przyjęcia "Ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim"

 

Na podstawie art. 18 ust. l i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz. 496 oraz Nr 132, poz. 622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123, poz. 775 i z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz. 985 i nr 91, poz.1009 oraz z 2001 r. Nr 45,poz.497 i Nr 89, poz. 971 ) oraz § 11 ust. l załącznika Nr 5 pn. "Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej" do Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ustalonego uchwałą Nr XLI/709/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (Dz. Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2001 r. Nr 102 poz. 1233) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. Przyjmuje się "Ramowy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok kalendarzowy 2002" stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się "Preliminarz wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok kalendarzowy 2002" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rada Miejska, na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej może w każdym czasie dokonać zmian i uzupełnień "Ramowego planu pracy" oraz "Preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej" w ramach środków przeznaczonych na Radę Miejską w budżecie miasta na 2002 r.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Załącznik 2